NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Ins­ti­tut za bo­je Pan­to­ne, svjet­ski auto­ri­tet za ko­lo­ris­tič­ke tren­do­ve, tra­di­ci­onal­no je pred­sta­vio bo­ju go­di­ne. Dok od­bro­ja­va­mo po­s­ljed­nje da­ne 2012. ko­ju je Pan­to­ne pro­gla­sio va­tre­no na­ran­čas­tom, kao naj­ve­ći hit u 2013. naj­av­lju­ju ot­mje­nu ze­le­nu ni­jan­su

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Ar­hi­va VL Iva­na Vo­do­ga­žec

Ako ste se ikad za­pi­ta­li za­što odre­đe­na bo­ja odjed­nom pos­ta­ne po­pu­lar­na na sve mo­gu­će na­či­ne, za to je uve­li­ke “kriv“Ins­ti­tut za bo­je Pan­to­ne, svjet­ski ko­lo­ris­tič­ki tren­d­se­ter. Tri­na­es­tu go­di­nu za­re­dom Pan­to­ne pro­gla­ša­va bo­ju ko­ja će obi­lje­ži­ti slje­de­ću se­zo­nu. Ka­žu ka­ko se nji­ho­va pre­dvi­đa­nja te­me­lje na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.