News MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Jed­na od naj­po­pu­lar­ni­jih ma­ne­ken­ki proš­le go­di­ne, Kar­lie Kloss, broj­ne mod­ne lju­bi­te­lje iz­ne­na­di­la je ka­da se u bac­k­s­ta­geu Vic­to­ria’s Se­cre­ta po­ja­vi­la sa znat­no kra­ćom ko­som. Iako je ta­da taj­no­vi­to da­la nas­lu­ti­ti ka­ko je raz­log za nje­zi­nu no­vu fri­zu­ru pos­lo­van, tek su ovih da­na pro­cu­ri­le fo­to­gra­fi­je ko­je objaš­nja­va­ju o če­mu se ra­di. Na­ime, Kar­lie je po­zi­ra­la fo­to­gra­fu Pa­tric­ku De­mar­c­he­li­eru u sklo­pu pri­če o no­vim tren­do­vi­ma, a Vo­gue je pra­tio nje­zi­nu tran­sfor­ma­ci­ju iz žens­tve­ne cu­re u sa­mo­uvje­re­nu že­nu s kra­ćom ko­som!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.