LUN­GIĆ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - Bi­te-my-ca­ke.blog­s­pot.com

Uži­vaj­te u de­li­ci­ja­ma ko­je za vas pri­pre­ma i fo­to­gra­fi­ra mla­da pa­si­oni­ra­na fo­od blo­ge­ri­ca Ta­ma­ra No­va­ko­vić. Za se­be ka­že da je za­ljub­lje­ni­ca u pi­sa­nje i fo­to­gra­fi­ju, ku­ha­nje, do­bru knji­gu, ži­vo­ti­nje i pu­to­va­nja. Ta­ma­rin blog pra­ti­te na 1 svinj­ski lun­gić, očiš­ćen od ži­li­ca ½ gla­vi­ce lu­ka 2 rež­nja češ­nja­ka Sol Pa­par Mas­li­no­vo ulje ½ žličice đum­bi­ra u pra­hu ½ žličice mlje­ve­ne cr­ve­ne pa­pri­ke 1 či­li papričica 1 žli­ca so­ji­nog uma­ka 5 žli­ca pekmeza od ma­re­li­ce Lun­gić očis­ti­te od ži­li­ca, po­so­li­te ga i na­re­ži­te na me­da­ljo­ne. Po­pr­ži­te ih na mas­li­no­vu ulju pa iz­va­di­te sa stra­ne. U is­toj ta­vi po­pir­jaj­te sit­no sjec­ka­ni luk i češ­njak. Po­so­li­te i po­pa­pri­te, do­daj­te đum­bir, cr­ve­nu pa­pri­ku, sjec­ka­ni či­li, so­jin umak i pek­mez od ma­re­li­ce. Pir­jaj­te dok se ne zgus­ne. Ako je pre­gus­to, mo­že­te raz­ri­je­di­ti s ma­lo vo­de. Do­daj­te so­li po uku­su, ne­ka umak ne bu­de pres­la­dak. Za­tim ga iz­mik­saj­te štap­nim mik­se­rom. Vra­ti­te umak u ta­vu, do­daj­te me­da­ljo­ne i pir­jaj­te sve za­jed­no ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Pos­lu­ži­te to­plo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.