Pri­rod­ni zas­la­đi­va­či kao zdra­va za­mje­na za še­ćer

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Eko­zo­na, pr­va do­ma­ća eko­lo­ški cer­ti­fi­ci­ra­na rob­na mar­ka, pred­sta­vi­la je no­vu li­ni­ju pri­rod­nih zas­la­đi­va­ča ko­ji su zdra­vi­ja za­mje­na za še­ćer i umjet­na sla­di­la. Ječ­me­ni slad od­li­čan je za bi­sk­vi­te i kru­ho­ve. Ri­žin slad ide­alan je za kre­me, pu­din­ge, dje­čje ka­ši­ce i pa­hu­lji­ce. Naj­sla­đi je aga­vin si­rup s ko­jim se mo­že pri­pre­ma­ti sve od sla­do­le­da do tor­ti jer ne “po­kri­va” oku­se na­mir­ni­ca. Eko­zo­na sla­do­vi u ek­s­klu­ziv­noj su po­nu­di Kon­zu­mo­vih pro­da­va­oni­ca.

Po­su­di­ca za ču­va­nje lu­ka, 15 kn, Em­me­ze­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.