Tom Ford u Lon­do­nu!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Kad se ime To­ma For­da po­ja­vi­lo na služ­be­nom po­pi­su Lon­don Fa­shi­on a We­eka mod­ni svi­jet shva­tio je ka­ko je di­zaj­ner, ko­ji je do sa sad svo­je kre­aci­je pred­stav­ljao sa­mo iz­a­bra­nom druš­tvu sa stro­gom za za­bra­nom fo­to­gra­fi­ra­nja, od­lu­čio jav­nos­ti ko­nač­no pri­ušti­ti pra­vu m mod­nu re­vi­ju! Či­ni se ka­ko je di­zaj­ner sma­tra da je nje­gov brend te tek sad do­volj­no sna­žan za tak­vo pred­stav­lja­nje. “Ovo će bi­ti event za 500 do 1000 lju­di. Fo­to­gra­fi, blo­ge­ri - stan­dard­na, pra­va re­vi­ja”, ot ot­krio je Ti­me­su. “Že­lim iz­la­ga­ti u Lon­do­nu jer imam 100 tr­go­vi­na di di­ljem svi­je­ta. Ne mo­gu vi­še skri­va­ti svo­je kre­aci­je”, do­dao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.