Za zim­ske ra­dos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Si­je­čanj, mje­sec u ko­jem se la­ko pre­pus­ti­ti post-blag­dan­skoj de­pre­si­ji, ipak do­no­si ne­ke ra­dos­ti. Ma­da se sni­jeg ve­ćim di­je­lom oto­pio, di­ljem dr­ža­ve pos­to­je mjes­ta gdje se još mo­že­te slo­bod­no oti­ći ra­zve­se­li­ti ovim iz­vo­rom zim­ske ra­dos­ti. Vi­še nad­mor­ske vi­si­ne još uvi­jek kri­ju po­ko­ju li­va­du sa svje­žim sni­je­gom, a Za­grep­ča­ne re­do­vi­to ve­se­li bje­li­na na Slje­me­nu. Iako nas ovih da­na pra­te vi­jes­ti o se­lid­bi Hr­va­ta na poz­na­ta aus­trij­ska, ta­li­jan­ska i fran­cu­ska ski­ja­li­šta, je­dan dio lju­bi­te­lja sni­je­ga, ski­ja­nja i bo­ar­da­nja ove će go­di­ne ipak os­ta­ti kod ku­će. No, ovo ni­je raz­log za tu­gu - zim­skim ra­dos­ti­ma la­ko se ba­vi­ti i kod ku­će. Ski­ja­ška mo­da na pr­vi po­gled mo­žda se či­ni kao stvar pres­ti­ža re­zer­vi­ra­nog sa­mo za po­ne­kad ne­iz­go­vo­ri­ve eu­rop­ske lo­ka­ci­je, no nit­ko ne ka­že da se i vi na lo­kal­noj pla­ni­ni ne mo­že­te pro­še­ta­ti u tren­di (i to­plim!) kom­bi­na­ci­ja­ma. Po­pu­lar­ne bu­ce, ne­za­mje­nji­va obu­ća ko­ja nas gri­je i na ne­ko­li­ko de­se­ta­ka cen­ti­me­ta­ra sni­je­ga, vri­jed­na su inves­ti­ci­ja i za pro­bi­ja­nje gra­dom kad na­pa­da svje­ži sni­jeg, a ako je vje­ro­va­ti naj­a­va­ma, s njim za ovu go­di­nu još ni­smo go­to­vi. Ru­ka­vi­ce bez pr­sti­ju, gri­ja­či za ru­ke i no­ge i ‘slu­ša­li­ce’ za uši ove se­zo­ne otiš­li su ko­rak da­lje i pos­ta­li ne­izos­tav­ni dio zim­ske gar­de­ro­be uz uvi­jek pri­sut­ne ka­pe i ša­lo­ve. A ka­ko sva­ka tren­di ski­ja­ši­ca zna, trik do­brog ski­ja­škog lu­ka kri­je se u uskim ta­ji­ca­ma (pred­la­že­mo to­ple hu­la­hop­ke is­pod), vo­lu­mi­noz­noj per­na­toj jak­ni ili du­goj ple­te­noj ves­ti te oba­vez­nim sun­ča­nim na­oča­la­ma! I ako ma­lo za­žmi­ri­te, sko­ro kao da ste u As­pe­nu :)

La­ki­ra­ne ru­ka­vi­ce, City Style, 71 kn Ves­ta s prin­tom kri­ži­ća, H&M, 179 kn

Ru­ka­vi­ce s le­opard uzor­kom, Ac­ce­sso­ri­ze, 147 kn

Bli­je­do ro­zi šal, H&M, 80 kn Uske ta­ji­ce, H&M, 199 kn

Pe­le­ri­na s vi­so­kim ovrat­ni­kom, Be­net­ton, 185 kn

Gri­ja­či za uši, Ac­ce­sso­ires, 59 kn Čiz­ma za sni­jeg, City Style, 143 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.