LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PARFEMI, NJE­GA... POD­LO­GA ZA LJEP­ŠU KO­ŽU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Edi­ta Mi­si­rić iz pr­ve ru­ke zna sve o naj­mo­der­ni­jim fri­zu­ra­ma i nje­zi ko­se. Naj­no­vi­je tren­do­ve “u ma­lom pr­stu” ima nje­zi­na maj­ka Ma­ja Mi­si­rić, vlas­ni­ca za­gre­bač­kog Fri­zer­skog ate­li­era Mo­net ko­ji pot­pi­su­je fri­zu­re mno­gih poz­na­tih oso­ba i su­ra­đu­je s vo­de­ćim hr­vat­skim mod­nim kre­ato­ri­ma po­put Na­de Do­šen i Bo­ri­sa Pav­li­na. Li­je­pa Edi­ta ma­mi je ra­do “usko­či­la” kao mo­del za naj­po­želj­ni­je fri­zu­re u 2013. go­di­ni. Na du­goj ko­si i da­lje su “in” ro­man­tič­ni bla­gi va­lo­vi, a po­pu­lar­na je i po­dig­nu­ta ko­sa. Opet su u modi ši­ške i spu­šte­ni rep, a krat­ka ko­sa no­si se za­li­za­na što omo­gu­ću­je raz­ne na­či­ne po­igra­va­nja iz­gle­dom. ma­ska­ra man­hat­tan EyEma­zing Cur­vEs s po­sEb­no za­ob­ljE­nom čEt­ki­Com jEdnim po­tE­zom sa­vr­šE­no uvi­ja

trE­pa­vi­CE i da­jE im mak­si­ma­lan vo­lu­mEn. ma­ska­ra jE po­god­na i za žE­nE s osjEt­lji­vim

oči­ma tE onE ko­jE no­sE kon­tak­t­nE lE­ćE (39,90 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.