PRI­ROD­NA ZAŠTITA Od HLAD­NO­ĆE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Dro­ge­ri­ja Koz­mo svo­ju je is­to­ime­nu rob­nu mar­ku pro­ši­ri­la s dva no­va koz­me­tič­ka pro­izvo­da. Za­štit­na kre­ma za ru­ke s la­van­di­nim i mas­li­no­vim uljem (na sli­ci, 10 kn) du­bin­ski hra­ni i šti­ti ko­žu, baš kao i hra­nji­vo mlijeko za ti­je­lo s ulji­ma mas­li­ne, se­za­ma i ma­tič­nja­ka i vi­ta­mi­nom E (20 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.