Okru­ži­te se PO­ZI­TI­VOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

U bom­bar­di­ra­nju cr­nim vi­jes­ti­ma ja­di­ko­va­nje je pos­ta­lo go­to­vo mo­der­no, kraj­nje je vri­je­me da se trg­ne­mo i ‘do­đe­mo k se­bi’. Ve­se­lu ‘vi­bru’ do­no­se smaj­li­ći, dje­te­li­ne, sr­ca i praš­či­ći za sre­ću...

Iva­na Vo­do­ga­žec Ma­lo vi­še vje­ru­je­mo osje­ća­ji­ma ne­go ra­zu­mu... i uži­va­mo kad ne­ko­ga ra­zve­se­li­mo zid­nim po­ru­ka­ma i sli­ka­ma ko­je pru­ža­ju ohra­bre­nje i po­ti­caj. Ta­ko se pros­to­rom ši­ri po­zi­tiv­na “vi­bra” ko­ja nas pod­sje­ća na uni­ver­zal­ne ži­vot­ne vri­jed­nos­ti. Li­je­pe ri­je­či, ci­ta­ti i pri­če od­škri­nu sr­ce i za­pa­le is­kri­cu ko­ja ti­nja u svi­ma na­ma, ka­že gra­fič­ka di­zaj­ne­ri­ca i ar­hi­tek­ti­ca Ta­ma­ra Re­ljan Mu­su­lin či­ja tvrt­ka Af­fir­ma­ti­on Wall pro­izvo­di zid­ne de­ko­ra­ci­je s po­zi­tiv­nim po­ru­ka­ma. Osmi­jeh na li­ce la­ko iz­ma­me i neo­do­lji­vi praš­či­ći ko­je je Bo­ris Li­sjak di­zaj­ni­rao kao mo­tiv za te­pih Pras­ci ko­jeg iz­ra­đu­je tvrt­ka Sa­ga Sa­ga.

Ar­hi­va VL Za ši­re­nje po­zi­tiv­ne ener­gi­je stvo­ren je i poz­na­ti žu­ti emo­ti­kon “smaj­lić” u svim mo­gu­ćim va­ri­jan­ta­ma (uklju­ču­ju­ći na­smi­ja­ne ta­ve za pa­la­čin­ke) te sim­pa­tič­ni čo­vje­čulj­ci - ras­ple­sa­ne Ko­zi­olo­ve po­su­di­ce za za­či­ne Step N Pep či­je su ru­ke do­miš­lja­to spo­je­ne mag­ne­tom. Po op­ti­mis­tič­nom di­zaj­nu poz­nat je i Ale­ssi u či­joj se bo­ga­toj po­nu­di stvo­re­nja za ve­se­li­ji dom mo­gu na­ći na­smi­ja­ni maj­mun­či­ći. Kar­tell je svoj slav­ni sto­lac Ma­de­mo­isel­le odje­nuo u Mos­c­hi­nov mo­tiv sr­ca kao “sre­tan spoj mo­de i pro­dukt di­zaj­na” a oči­ta je aso­ci­ja­ci­ja na sre­ću i Si­ci­so­va sje­da­li­ca-dje­te­li­na Luc­ky Charm.

Zid­ne na­ljep­ni­ce Af­fir­ma­ti­on Wall s po­zi­tiv­nim po­ru­ka­ma; pti­či­ce (ma­nja sli­ka) 59 x 22 cm - 140 kn, na­ljep­ni­ca sa so­vom u vi­še di­men­zi­ja, od 320 do 730 kn, www.af­fir­ma­ti­onwall.com Ta­va za pa­la­čin­ke Fun Smi­ley, di­zajn Smi­ley Wor­ld za Gi­aret­ti Ita­lia,...

Dr­žač za čač­ka­li­ce Chin Banana od ter­mo­plas­tič­ne smo­le, di­zajn Ste­fa­no Gi­ovan­no­ni i Ru­mi­ko Ta­ke­da za Ale­ssi (245,90 kn, Ho­me Swe­et Ho­me)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.