PO­PUS­TI NA LPG TRET­MA­NE U SA­LO­NU LJE­PO­TE APIS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Koz­me­tič­ki sa­lon Apis ti­je­kom si­ječ­nja nu­di do­is­ta do­bru pri­li­ku. Nji­ho­vi LPG tret­ma­ni, u ko­ji­ma uži­va i na­ša poz­na­ta pje­va­či­ca Ni­na Ba­drić, ovih su da­na sni­že­ni za čak 50 pos­to. Ta­ko će vas LPG tret­man li­ca umjes­to 290 ko­šta­ti sa­mo 145 ku­na, a ti­je­la umjes­to 340 tek 170 kn. Svoj ter­min mo­že­te re­zer­vi­ra­ti te­le­fon­ski na bro­ju 01/48 11 087, a vi­še in­for­ma­ci­ja po­tra­ži­te na web stra­ni­ci www.apis.com.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.