Kad mu­škar­ci kre­ira­ju vlas­ti­ti stil

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Per­so­na­li­zi­ra­ne ko­šu­lje Cro­ata Unum kup­ci­ma omo­gu­ću­ju iz­ra­du ko­šu­lja od naj­k­va­li­tet­ni­jih ma­te­ri­ja­la, a nji­ho­va po­seb­nost je u to­me što sva­ki ku­pac sam kre­ira i sla­že svo­ju je­dins­tve­nu ko­šu­lju ko­ju kra­si vr­hun­ska kva­li­te­ta te je­dins­tve­ni di­zajn pre­ma in­di­vi­du­al­nim že­lja­ma ku­pa­ca. Ko­šu­lja iz li­ni­je Cro­ata Unum vi­še je od ko­šu­lje jer mu­ška­rac sam su­dje­lu­je u nje­nom nas­ta­ja­nju. Sam oda­bi­re sve de­ta­lje i na je­dan dan pos­ta­je kre­ator vlas­ti­tog sti­la ko­ji je uz Cro­atu uvi­jek sa­vr­šen. Od sa­da sva­ku mu­ška­rac mo­že sta­vi­ti svoj osob­ni pe­čat na vlas­ti­ti stil, mis­li­ti na de­ta­lje i osva­ja­ti sa stilom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.