Puc­ci Sek­si mod­na aris­to­kra­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Li­di­ja Pa­lun­ko

Nor­ve­ški di­zaj­ner Pe­ter Dun­das pra­vi je Vi­king mod­nog svi­je­ta! Na­kon pos­lo­va kod Je­an Pa­ula Ga­ul­ti­era i Ro­ber­ta Ca­val­li­ja, ovaj di­zaj­ner is­ko­vao je svoj pre­poz­nat­lji­vi stil ko­ji že­ne či­ni stras­tve­ni­ma, gla­mu­roz­ni­ma i iz­nim­no žens­tve­ni­ma

Oliver Ju­la­rić Gra­đe Vi­kin­ga, če­tr­de­set­če­tve­ro­go­diš­nji nor­ve­ški di­zaj­ner Pe­ter Dun­das kre­nuo je u po­hod na žen­sku mo­du. “Vje­ru­jem u ži­vo­tinj­ske ins­tin­k­te”, iz­ja­vio je na­kon sa­mo go­di­nu da­na na če­lu mod­ne ku­će Emi­lio Puc­ci. “Vje­ru­jem da odje­ća mo­že po­tak­nu­ti strast”, do­dao je. Vi­sok i zgo­dan, raz­ba­ru­še­ne ko­se, Dun­das gla­mu­roz­no i pro­vo­ka­tiv­no vo­di ovu sta­ru ta­li­jan­sku ku­ću u ne­ko no­vo vri­je­me. “Kre­iram odje­ću ko­ju će mu­škar­ci že­lje­ti ski­nu­ti s vas”, be­sram­no je iz­ja­vio u in­ter­v­juu za Wall Stre­et Jo­ur­nal. Svo­ju ka­ri­je­ru za­po­čeo je u stu­di­ju Je­an Pa­ula Ga­ul­ti­era i Ro­ber­ta Ca­val­li­ja, dva di­zaj­ne­ra ko­ji ite­ka­ko zna­ju ka­ko pro­bu­di­ti čež­nju u kli­jen­ti­ma. Kao kre­ativ­ni di­rek­tor ku­će Ema­nu­el Un­ga­ro, nas­ta­vio je ra­zvi­ja­ti svo­ji sen­zu­al­ni sen­zi­bi­li­tet pred­stav­lja­ju­ći pri­pi­je­ne mini ha­lji­ne jar­kih bo­ja, a kra­tak an­ga­žman u Re­vil­lo­nu po­tak­nuo ga je da u svo­je kre­aci­je poč­ne uvr­šta­va­ti krz­no. Obo­ža­va­telj ski­ja­nja na vo­di i ro­nje­nja, Dun­das je pra­vi avan­tu­rist či­ja je mi­si­ja aris­to­krat­ski gla­mur Puc­ci­ja pri­la­go­di­ti mo­der­nim že­na­ma ko­je su jed­na­ko po­du­zet­ne i sklo­ne avan­tu­ra­ma - jak­na od neo­pre­na i kož­ne hla­če dio su no­vog pot­pi­sa ove mod­ne ku­će. “Puc­ci dje­voj­ke su zvi­jez­de”, objas­nio je Dun­das ko­ji je osvo­jio i La­udo­mi­ju Puc­ci, kći os­ni­va­ča. “Mr­zim ste­re­oti­pe ko­ji su bi­li ve­za­ni uz brend - psi­ho­de­lič­ne uzor­ke. Pe­ter je to ko­nač­no pro­mi­je­nio”, ot­kri­la je. Jet set, oce­an, bo­ja, ener­gi­ja, stav i gla­mur in­s­pi­ra­ci­ja su no­vog Puc­ci­ja!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.