Sam o tra­pe­ri­ca­ma!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

stil je za­pra­vo ek­lek­ti­čan i ovi­si o to­me ka­ko se osje­ćam. Ve­ći­na lju­di me za­miš­lja kao pla­vu­šu u pu­de­ras­tim ni­jan­sa­ma, no imam ja i svo­jih ot­ka­če­nih tre­nu­ta­ka. Jed­nom sam odje­nu­la ma­ji­cu Stel­le McCart­ney ko­ja je bi­la pu­na per­ja i shva­ti­la sam da iz­gle­dam kao prostitutka! Kad ci­ljam na ele­gan­ci­ju čes­to po­seg­nem za Mar­com Ja­cob­som i Guc­ci odi­je­li­ma”, ot­kri­va Na­omi, u či­je se omi­lje­ne kre­ato­re svr­sta­va­ju i Ro­land Mo­uret (nje­go­ve kre­aci­je vo­li no­si­ti na cr­ve­nom te­pi­hu) te Zac Po­sen, či­ju je ha­lji­nu bo­je vi­na no­si­la na ovo­go­diš­njoj do­dje­li Zlat­nih glo­bu­sa. “Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na mod­ni kri­ti­ča­ri bi­li su zgro­že­ni Gi­ven­c­hy ha­lji­nom bo­je ko­že ko­ju sam odje­nu­la. Me­ni je bi­la pre­kras­na i do da­nas mi ni­je žao što sam ju oda­bra­la”, tvr­di Na­omi ko­ja je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na do­is­ta iz­gra­di­la pre­poz­nat­ljiv stil. “Za­pra­vo sam ovis­ni­ca o tra­pe­ri­ca­ma i ma­ji­ca­ma krat­kih ru­ka­va. Gar­de­ro­ba mi je pu­na tra­pe­ra, a sad kad si ko­nač­no mo­gu pri­ušti­ti sve bren­do­ve ko­je že­lim - do­bi­vam ih bes­plat­no”, priz­na­la je če­tr­de­set­če­tve­ro­go­diš­nja glu­mi­ca. Na­omi ove go­di­ne oče­ku­je i pre­mi­je­ra fil­ma o Lady Di­ani, ko­ji je di­je­lom sni­man i u Hr­vat­skoj, kao i ulo­ga u re­ma­keu Hit­c­h­coc­ko­va hit fil­ma Pti­ce. Već je sni­mi­la nas­lov­ni­cu za idu­će iz­da­nje aus­tral­skog Vo­gu­ea, a či­ni se ka­ko je če­ka do­is­ta bur­na go­di­na. “Na­kon na­por­nog da­na na sni­ma­nju že­lim do­ći ku­ći i od­mo­ri­ti, no to ni­je jed­nos­tav­no uz dva si­na”, ot­kri­va Na­omi, ko­ja pro­tek­lih 7 go­di­na ži­vi u New Yor­ku s glum­cem Li­evom Sc­hri­ebe­rom.

Asi­me­trič­na ves­ta, Ima­ge Had­dad, 699 kn Ko­šu­lja s prin­tom, H&M, 179 kn

Pru­gas­ta ma­ra­ma, Ac­ce­sso­ires, 99 kn

Ši­ro­ka ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va, Ulič­ni or­mar, 70 kn Ka­uboj­ke, Al­do, 375 kn Tra­pe­ri­ce - ta­ji­ce, H&M, 199 kn

Tor­ba s krat­kim ruč­ka­ma, Mo­de­li­ne, 690 kn

Ba­le­rin­ke, Mo­de­li­ne, 390 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.