SVJE­ŽA I URED­NA FRIZURA za mi­nu­tu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Šam­pon za su­ho pra­nje ko­se sa­vr­še­no je rješenje kad ni­smo u mo­guć­nos­ti opra­ti ko­su, a br­zo tre­ba­mo svjež i ure­dan iz­gled. Na hr­vat­sko tr­ži­šte sti­gli su pro­izvo­di poz­na­tog bri­tan­skog bren­da Ba­tis­te s ko­ji­ma je, za sa­mo jed­nu mi­nu­tu, frizura kao no­va - sprej se ras­pr­ši po tje­me­nu i pro­tr­lja pr­sti­ma, a ko­sa os­ta­je čis­ta. Spre­je­vi ne os­tav­lja­ju tra­go­ve na ko­si ni­ti na odje­ći (na sli­ci Ba­tis­te Blush s cvjet­nim mi­ri­som, 29,90 kn, u dro­ge­ri­ja­ma dm i BIPA).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.