Pozivnica na put u sve­mir

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

No­va AXE-ova li­ni­ja za mu­škar­ce Apol­lo osim su­per­s­vje­že nje­ge ko­ja mi­ri­še na ka­du­lju, du­nju i man­da­ri­nu, nu­di i - put u sve­mir. U su­rad­nji s Bu­zzom Al­dri­nom, jednim od pr­vih lju­di ko­ji je ho­dao po Mje­se­cu, os­no­va­li su Axe Apol­lo Sve­mir­sku Aka­de­mi­ju (A.A.S.A) ko­ja će oda­bra­ti 22 oso­be za sve­mir­ski let. Na­grad­ni na­tje­čaj pu­tem in­ter­net­ske stra­ni­ce AXEApol­lo.com otvo­ren je za 60 ze­ma­lja (uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku), a iz­let u sve­mir or­ga­ni­zi­ra me­đu­na­rod­na sve­mir­ska agen­ci­ja Spa­ce Expe­di­ti­on Cor­po­ra­ti­on (SXC).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.