ČI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

LI­FES­TYLE Le­gen­da su­vre­me­nog pro­dukt-di­zaj­na Mar­cel Wan­ders ne­umo­ran je u “odi­je­va­nju“svih mo­gu­ćih upo­rab­nih pred­me­ta u čip­kas­ti uzo­rak! Za­ljub­lje­nik u ra­skoš­ne ba­rok­ne vi­ti­ce, Wan­ders vje­što is­pre­pli­će mo­der­nu jed­nos­tav­nost i tra­di­ci­onal­nu ki­će­nost. Ta­ko je za tvrt­ku Ale­ssi pre­nio mo­tiv čip­ke na če­lik, stak­lo i por­cu­lan u ko­lek­ci­ji po­su­đa Dre­ssed, a me­đu nje­go­vim je čip­kas­tim kre­aci­ja­ma za tvrt­ku Mo­ooi ele­gant­na so­fa Bo­utique La­ce. Za tvrt­ku Flos ma­što­vi­ti je Wan­ders osmis­lio na­iz­gled obi­čan lus­ter s neo­če­ki­va­nim čip­kas­tim

Vra­ta or­ma­ra Ma­de­mo­isel­le Ar­mo­ire odje­ve­na su u svi­lu i mje­de­ne ukra­se, di­zajn Ko­ket, www.byko­ket.com Zid­ni ra­di­ja­tor He­atwa­ve sas­to­ji se od de­ko­ra­tiv­nih ele­me­na­ta ko­ji se jed­nos­tav­no sas­tav­lja­ju, di­zajn Jo­ris La­ar­man za tvrt­ku Ja­ga,...

Sto­lac Cha­ir of textu­res od la­ser­ski iz­re­za­nog ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka, di­zajn Tjep za Dro­og (Mo­dus)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.