PKA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

efek­tom svje­tlos­ti i sje­ne... Po ne­sva­ki­daš­njem čip­kar­stvu poz­na­ta je i Ar­k­tu­ra ko­ja pro­izvo­di na­iz­gled krh­ko po­kuć­stvo od la­ser­ski iz­re­za­nog če­li­ka, po­put ru­pi­čas­tih sto­li­ća Co­ral či­ji di­zajn pot­pi­su­je Chris Ka­bat­si. Za Ar­k­tu­ru je di­zaj­ni­ra­la i Ele­na Man­fer­di­ni ko­ja je i pod okri­ljem tvrt­ke Mo­ro­so osmis­li­la neo­bi­čan ko­mad na­mje­šta­ja što pod­sje­ća na čip­ku: ta­bu­re Fi­li­gra­na s la­ser­ski iz­re­za­nim kož­na­tim “ta­pe­ci­run­gom”. Še­ćer na kra­ju - pri­ču o čip­ki za­okru­žu­je­mo do­ma­ćim kre­aci­ja­ma. Mo­der­na re­in­ter­pre­ta­ci­ja hr­vat­ske čip­kar­ske ba­šti­ne ke­ra­mič­ki su pod­me­ta­či/zid­ne plo­či­ce BašČip­ka ko­je su di­zaj­ne­ri­ce iz Stu­di­ja Vil*e uljep­ša­le mo­ti­vi­ma le­po­glav­ske, pa­ške i hvar­ske čip­ke. I di­zaj­ner­ska zvi­jez­da hr­vat­skih mod­nih pista Anamarija Br­kić oku­ša­la se u kre­ira­nju za in­te­ri­je­re - u su­rad­nji s do­ma­ćim pro­izvo­đa­čem Sa­ga Sa­ga ne­dav­no je lan­si­ra­la ko­lek­ci­ju fi­nih vu­ne­nih te­pi­ha me­đu ko­ji­ma je onaj s mo­ti­vom čip­ke.

Pri­bor za je­lo Dre­ssed od ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka, di­zajn Mar­cel Wan­ders za Ale­ssi (24-di­jel­ni set, 1899 kn, Ho­me Swe­et Ho­me) So­fa Bo­utique La­ce s pre­s­vla­kom čip­kas­tog uzor­ka, di­zajn Mar­cel Wan­ders za Mo­ooi (Ri­ba­rić)

Fi­ni vu­ne­ni te­pih A4, di­zajn A’ma­rie za tvrt­ku Sa­ga Sa­ga, ht­tp://sa­ga­sa­ga.hr Pod­na lam­pa La­ce od če­li­ka, Ka­re De­sign (999 kn, Ka­re De­sign)

Ke­ra­mič­ki pod­me­tač BašČip­ka s mo­ti­vom hr­vat­ske čip­ke, di­zajn Stu­dio Vil*e (15 x 15 cm - 65 kn, 20 x 20 cm - 75 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

Sto­lić Co­ral od la­ser­ski iz­re­za­nog če­li­ka, di­zajn Chris Ka­bat­si za tvrt­ku Ar­k­tu­ra, www.ar­k­tu­ra.com

Lus­ter Can Can od ot­por­ne plas­ti­ke, di­zajn Mar­cel Wan­ders za Flos (Ri­ba­rić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.