Sre­br­ne ku­gle kao ukras out­fi­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Bo­em­ski stil za že­ne, bo­je i uzor­ci za mu­škar­ce - kra­tak je opis pro­ljet­ne ko­lek­ci­je ko­ja je proš­log tjed­na sti­gla u h&M-ov showro­om. Bo­je iz­bli­je­dje­le na sun­cu, sport­ski ele­men­ti i no­vi na­či­ni ukra­ša­va­nja. “Avi­ja­ti­čar­ska jak­na pro­ši­ve­na ka­ko bi se ubla­žio nje­zin sport­ski oblik, dra­pi­ra­ni sa­ko u či­joj si­lu­eti mo­gu uži­va­ti ci­je­le se­zo­ne, suk­nja s re­si­ca­ma ko­ja do­no­si pra­vu eks­plo­zi­ju bo­ja, cr­ve­ne hla­če ši­ro­kih no­ga­vi­ca i ka­uboj­ske čiz­mi­ce po me­ni su naj­bo­lji ko­ma­di iz na­še pro­ljet­ne ko­lek­ci­je za že­ne”, ot­kri­la je Ann-So­fie Jo­han­sson, vo­di­te­lji­ca H&M di­zaj­ner­skog odje­la. Ma­siv­na ni­ska sre­br­nih, snjež­nih ku­gli, raz­li­či­tih ve­li­či­na, pra­vo je os­vje­že­nje za sva­ki zim­s­li lo­ok. Kla­sič­nog je di­zaj­na, a opet zbog bo­je i obli­ka dje­lu­je po­ma­lo fu­tu­ris­tič­ki, mi­ni­ma­lis­tič­ki i ul­tra mo­der­no. Do­la­zit će do iz­ra­ža­ja i priv­la­či­ti paž­nju bez ob­zi­ra što odje­nu­li, a nje­na ci­je­na je 2. 229 ku­na, dok je na­ruk­vi­ca dos­tup­na po ci­je­ni od 2.248 kn. I ovoj ko­lek­ci­ji, Zla­tar­ni­ca Pra­hir po­ka­za­la je ka­ko je­dan po­se­ban i kva­li­te­tan ko­mad na­ki­ta mo­že pro­mi­je­ni­ti i os­vje­ži­ti sva­ku kom­bi­na­ci­ju, bez ob­zi­ra što odje­nu­le. En­fant ter­ri­ble mod­nog svi­je­ta ko­nač­no se vra­ća na pis­te! Sko­ro dvi­je go­di­ne na­kon ra­sis­tič­kog is­pa­da i svr­ga­va­nja s mjes­ta kre­ativ­nog di­rek­to­ra Di­ora i vlas­ti­tog bren­da John Gal­li­ano, ovaj oz­lo­gla­še­ni di­zaj­ner do­bi­va pri­li­ku po­no­vo nam po­ka­za­ti svoj ge­nij. Kao su­rad­ni­ka na svo­joj pro­ljet­noj ko­lek­ci­ji, ko­ju će za ko­ji tje­dan po­ka­za­ti na nju­jor­škom tjed­nu mo­de, po­zvao ga je slav­ni Os­car de la Ren­ta. “John i ja poz­na­je­mo se go­di­na­ma i ve­li­ki sam što­va­telj nje­go­vog ta­len­ta. Du­go je i upor­no ra­dio na opo­rav­ku i sre­tan sam što mu mo­gu po­nu­di­ti pri­li­ku da opet za­ro­ni u mod­ni svi­jet i vra­ti se oko­li­ni u ko­joj je bio ta­ko kre­ati­van, iz­ja­vio je de la Ren­ta. “Ne mo­gu ri­je­či­ma opi­sa­ti ko­li­ko sam za­hva­la Os­ca­ru”, krat­ko je pro­ko­men­ti­rao Gal­li­ano.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.