Na­mi­je­njen lju­bi­te­lji­ma ca­su­al i udob­ne odje­će, Ice­berg je nas­tao kao ide­ja su­pruž­ni­ka Ge­ra­ni ko­ji su obo­ža­va­li ple­ti­vo. Pri­je 12 go­di­na brend je pre­uzeo nji­hov sin Paolo ko­ji ga je us­mje­rio pre­ma Bal­ma­inov­skoj sek­si es­te­ti­ci, a mu­zu pro­na­šao u glaz­be­nic

Večernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRAO Oliver Ju­la­rić FO­TO­GRA­FI­JE To­mis­lav Mi­le­tić/pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

Mod­nu ku­ću Ice­berg os­no­va­li su su­pruž­ni­ci Sil­vio i Gi­uli­ana Ge­ra­ni dav­ne 1962. go­di­ne, a po­pu­lar­nost je stek­la 10-ak go­di­na kas­ni­je kao je­dan od pi­oni­ra u svi­je­tu tren­di sport­ske odje­će. Pr­ve ko­lek­ci­je bi­le su na­mi­je­nje­ne is­klju­či­vo mu­škar­ci­ma, a pre­poz­nat­lji­vi­ma ih je uči­ni­la mul­ti­prak­tič­nost - nji­ho­vi ple­te­ni ko­ma­di la­ko su se pri­la­go­đa­va­li svim pri­li­ka­ma, a Gi­uli­ana je čes­to eks­pe­ri­men­ti­ra­la s no­vim teh­ni­ka­ma iz­ra­de, ma­te­ri­ja­li­ma i uzor­ci­ma. Odu­še­vi­li su je ra­do­vi Je­an Char­le­sa de Cas­tle­ba­ja­ca s ko­jim je za­po­če­la na iz­rad­nji još jed­nog seg­men­ta svog bren­da. Kad je 1976. od­lu­či­la po­kre­nu­ti i žen­sku li­ni­ju, Gi­uli­ana ni­je ni­ti sa­nja­la da će joj kli­jen­ti­ce usko­ro pos­ta­ti slav­ne zvi­jez­de po­put Pa­me­le An­der­son, Bla­ke Li­vely i Mis­c­he Bar­ton. Iz­grad­nju svog mod­nog im­pe­ri­ja nas­ta­vi­la je po­kre­ta­njem ko­lek­ci­je od ko­že, su­rad­nje s Toyo­tom, ac­ce­sso­irea i ko­nač­no pod­bren­da Ice­berg Je­ans. Na po­čet­ku ti­suć­lje­ća ulo­gu kre­ativ­nog di­rek­to­ra pre­uzeo je Paolo Ge­ra­ni ko­ji je po­kre­nuo i Ice­berg ko­lek­ci­ju za dje­cu. Ice­breg pred­stav­lja svo­je ko­lek­ci­je na ta­li­jan­skom mod­nom tjed­nu, a svo­je tr­go­vi­ne ima di­ljem svi­je­ta - od New Yor­ka do An­twer­pe­na. Nji­ho­va mo­de­na i urbana in­ter­pre­ta­ci­ja sport­skog lo­oka ukra­še­na mo­ti­vi­ma iz cr­ti­ća, iz­ve­ze­nim de­ta­lji­ma i neo­če­ki­va­nim prin­te­vi­ma či­ni sva­ki ko­mad do­is­ta po­seb­nim!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.