GICE u modi

Večernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

svoj put naš­le i do hlad­ni­jeg go­diš­njeg do­ba. Svo­jom raz­no­li­koš­ću - ši­ro­ke, tan­ke, ša­re­ne ili jed­no­boj­ne, vo­do­rav­ne, oko­mi­te ili di­ja­go­nal­ne, pru­gi­ce se do­is­ta vr­lo la­ko mo­gu uk­lo­pi­ti u sva­ku di­zaj­ner­sku vi­zi­ju. Sup­til­no po­mi­je­ša­ne s kla­sič­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ili mo­der­no na­gla­še­ne u ne­kim neo­če­ki­va­nim ma­te­ri­ja­li­ma, ovaj uzo­rak po­ka­zao se kao iz­nim­no us­pje­šan iz se­zo­ne u se­zo­nu. No, za pro­lje­će i lje­to 2012./2013. Marc Jacobs odus­tao je sva­ke smi­re­ne kom­bi­na­ci­je i oti­šao ko­rak da­lje - nje­go­ve pre­poz­nat­lji­ve kre­aci­je ovog pu­ta u pot­pu­nos­ti su po­dre­đe­ne ge­ome­tri­ji. Slič­nim pu­tem kre­nu­li su i Bal­ma­in, Hel­mut Lang, Moschi­no i Pe­ter Pi­lot­to ko­ji su u svo­je pro­ljet­ne vi­zi­je uk­lo­pi­li pru­gas­te hla­če vi­so­kog stru­ka, ha­lji­ne, jak­ni­ce i ba­lo­ne­re. Mo­žda naj­ne­oče­ki­va­ni­ji po­tez bi­lo je ši­re­nje pru­gi­ca i na ac­ce­sso­ire pa su ta­ko ci­pe­le i tor­bi­ce sprem­no pra­ti­le kre­aci­je ko­ji­ma su slu­ži­le kao do­da­tak, a nas po­seb­no ve­se­li kom­bi­ni­ra­nje raz­nih ši­ri­na!

Skin­ny hla­če, Ber­sh­ka, 199 kn

Ci­pe­le s pu­nom pe­tom, i otvo­re­nim pr­sti­ma Ber­sh­ka, 499 kn

Sun­ča­ne na­oča­le, Ber­sh­ka

Re­men, Ca­le­idos, 59 kn

Ha­lji­na sa tan­kim pru­ga­ma, Ulič­ni or­mar, 140 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.