Pra­va na­s­ljed HOL­LYW

Večernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Pro­gla­še­na naj­bo­lje skri­ve­nom taj­nom Hol­lywo­oda, Je­ssi­ca Chastain ove je go­di­ne od­lu­či­la iz­a­ći iz sje­ne. Pri­rod­no ri­đe ko­se i svi­je­tle pu­ti, Je­ssi­ca priz­na­je ka­ko je zbog svo­je ne­ko­nven­ci­onal­ne lje­po­te iz­gu­bi­la dos­ta ulo­ga, no ni­kad ni­je mi­je­nja­la svoj iz­gled. Osim glu­me, obo­ža­va i mo­du, a na re­vi­ja­ma čes­to i - pla­če!

Je­ssi­ca Chastain do­ne­dav­no je bi­la naj­bo­lje skri­va­na taj­na Hol­lywo­oda - svi­je­tle pu­ti i cr­ve­ne ko­se, ova 35-go­diš­nja ame­rič­ka glu­mi­ca po­la­ko, ali si­gur­no osva­ja svje­tla re­flek­to­ra i sve vi­še film­skih ulo­ga. Ne­ki kri­ti­ča­ri već su je opi­sa­li kao idu­ću Meryl Stre­ep, a za raz­li­ku od svo­jih ‘po­troš­nih’ ko­le­gi­ca Je­ssi­ca tvr­di ka­ko će cr­ve­nim te­pi­hom še­ta­ti još du­go. “Ne bo­jim se ri­zi­ka. Bi­lo to uče­nje bo­ri­lač­kih vje­šti­na ili eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s vlas­ti­tim iz­gle­dom, za do­bru ulo­gu mi ni­šta ni­je pre­te­ško na­pra­vi­ti”, ot­kri­va Je­ssi­ca ko­ja se za film Taj­ni ži­vot kuć­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.