Ni­ca di­va WO­ODA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

po­moć­ni­ca udeb­lja­la 8 ki­lo­gra­ma. “Ve­ge­ta­ri­jan­ka sam pa mi je bi­lo te­ško na­bi­ti ki­lo­gra­me. Na kra­ju sam sva­ki dan je­la ki­lo­gra­me sla­do­le­da od so­je!”, pri­sje­ća se Je­ssi­ca. Nje­zi­na ne­uobi­ča­je­na lje­po­ta na po­čet­ku joj je sa­mo sme­ta­la. “Da, ja ni­sam ti­pič­na ‘bom­ba’. Kad sam tek sti­gla u Los An­ge­les shva­ti­la sam da je to ono što se tra­ži - svi te že­le str­pa­ti u ka­lup na ko­ji će na­pi­sa­ti: ‘ona mo­že ra­di­ti sa­mo to i to’. Mo­ja že­lja je pre­ta­pa­ti se iz ulo­ge u ulo­gu i glu­mi­ti raz­ne že­ne. I mis­lim da ko­nač­no do­bi­vam do­bre ulo­ge baš zbog to­ga što ni­sam ko­nven­ci­onal­no li­je­pa”, tvr­di Je­ssi­ca. Upra­vo nje­zin iz­gled pri­vu­kao je mod­ne ku­će po­put Alexan­de­ra McQu­eena i Za­ca Po­se­na ko­je se bo­re ka­ko bi je odi­je­va­le na cr­ve­nom te­pi­hu. “Stvar­no ne mo­gu oda­bra­ti omi­lje­nog di­zaj­ne­ra! Glu­mim to­li­ko raz­li­či­tih ulo­ga da sli­čan od­nos imam s mo­dom - ne bih mo­gla no­si­ti sa­mo jed­no ime do kra­ja ži­vo­ta”, is­kre­na je Je­ssi­ca. “Kad se odi­je­vam za sve­ča­ne pri­li­ke, uvi­jek imam na umu do­jam ko­ji že­lim os­ta­vi­ti. Ha­lji­ne biram po emo­ci­onal­noj re­ak­ci­ji na njih, a kad ko­nač­no oda­be­rem jed­nu, uvi­jek imam i rezervu!”, ot­kri­va glu­mi­ca. Ka­ko je stvar­no osjet­lji­va kad je u pi­ta­nju mo­da, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da se Je­ssi­ca na mod­nim re­vi­ja­ma po­ne­kad mo­ra suz­dr­ža- va­ti od - pla­ča! “Odem na mod­ni tje­dan u Pa­riz, sje­dim u pr­vom re­du i po­ku­ša­vam sus­preg­nu­ti su­ze. Mo­dom ot­kri­vam toč­no ka­ko se osje­ćam!”, objas­ni­la je. No, pos­to­ji jed­na stvar ko­ju Je­ssi­ca ni­kad ne bi odje­nu­la. “Ni­ske pot­pe­ti­ce na cr­ve­nom te­pi­hu! Naj­go­re mi je vi­dje­ti slav­ne u pre­kras­nim ha­lji­na­ma s pot­pi­som Os­ca­ra De La Ren­te, a u ru­ci dr­že pot­pe­ti­ce jer u nji­ma ne mo­gu ho­da­ti. To je groz­no! Mo­gu ih ski­nu­ti kad sjed­ne­mo i nit­ko ne vi­di, ali ne pred svi­ma! U ži­vo­tu sam no­si­la dos­ta ne­udob­nih ci­pe­la i to je u re­du, ali ni­sam no­si­la ba­le­rin­ke čak ni na­kon ope­ra­ci­je ko­lje­na. Ho­da­la sam sa šta­ka­ma u vi­so­kim pe­ta­ma - lju­di su mi se smi­ja­li, no uop­će me ni­je bi­lo bri­ga!”, pri­sje­ća se Je­ssi­ca ko­ja je po sve­mu pra­va na­s­ljed­ni­ca ho­li­vud­skih di­va. “Ni­kad ne­ću odje­nu­ti ni­sku pe­tu na cr­ve­nom te­pi­hu, to jed­nos­tav­no ni­je prik­lad­no! No­si­la sam pot­pe­ti­ce i na­kon ope­ra­ci­je ko­lje­na. Bi­la sam na šta­ka­ma i svi su mi se smi­ja­li, no me­ne ni­je bi­lo bri­ga”, ot­kri­va

tri­de­set­pe­to­go­diš­nja glu­mi­ca

Bi­je­li ka­put s po­ja­som, Sis­ley, 1025 kn Čiz­me na vi­so­ku pe­tu, Al­do, 675 kn Šal le­opard uzor­ka, Ulič­ni or­mar, 60 kn San­da­le cvjet­nog prin­ta, Al­do, 195 kn

Cvjet­na blu­za, Ima­ge Had­dad, 299 kn

Sun­ča­ne na­oča­le, Il­le­ga­le, 50 kn Tor­ba sa zlat­nim de­ta­lji­ma, Ac­ce­sso­ri­ze, 405 knn

Cr­ni ka­put s de­ta­lji­ma od ze­čjeg krz­na, Ulič­ni or­mar, 264 kn

Ka­put s kož­nim de­ta­lji­ma, Jo­lie’s, 1185 kn

Uske hla­če, Ima­ge Had­dad, 590 kn Kla­sič­ni ka­put, Sis­ley, 631 kn Čiz­me s blok pe­tom, Sis­ley, 861 kn

Ve­li­ka tor­ba, New En­try, 300 kn

‘Pen­cil’ suk­nja, Ulič­ni or­mar, 70 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.