Ro­man­tič­ni VA­LO­VI LJE­PO­TE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SA­DR­ŽAJ - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Naj­ve­će di­ve šo­ubiz­ni­sa na ne­dav­noj su do­dje­li film­skih na­gra­da Zlat­ni glo­bus pro­še­ta­le cr­ve­nim te­pi­hom ras­pu­šte­ne ko­se, u va­lo­vi­tim ‘sla­po­vi­ma’ ko­je je če­tr­de­se­tih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća pros­la­vi­la glu­mi­ca Ve­ro­ni­ca La­ke. Nje­zi­na ‘pe­eka­boo’ fri­zu­ra i da­nas je ap­so­lut­ni hit

Ivana Vo­do­ga­žec Get­ty/Gu­li­ver, Pixsell, Ar­hi­va VL Ras­pu­šte­na ko­sa, bla­go uvi­je­na u ra­skoš­ne va­lo­ve i za­češ­lja­na na stra­nu, naj­po­želj­ni­ja je sve­ča­na fri­zu­ra za du­go­ko­se že­ne ako je su­di­ti pre­ma ne­dav­noj do­dje­li film­skih na­gra­da Zlat­ni glo­bus. U tak­vom iz­da­nju cr­ve­nim te­pi­hom pro­de­fi­li­ra­le su glu­mač­ke i glaz­be­ne di­ve Jen­ni­fer Lo­pez, Je­ssi­ca Al­ba, Rac­hel We­isz i Me­gan Fox, su­per­mo­de­li He­idi Klum i Mi­ran­da Kerr... Slo­bod­ni­ju “div­lju” ver­zi­ju ove fri­zu­re no­si­la je i naj­no­vi­ja Bon­do­va dje­voj­ka Be­re­ni­ce Mar­lo­he. Jed­na od naj­ko­pi­ra­ni­jih fri­zu­ra zvjez­da­ni je sta­tus do­bi­la u če­tr­de­se­tim go­di­na­ma proš­lo­ga sto­lje­ća za­hva­lju­ju­ći Ve­ro­ni­ci La­ke, iko­ni ta­daš­njih no­ir fil­mo­va (Pla­va da­li­ja, Sul­li­va­no­va pu­to­va­nja) ko­ja je svo­ju pla­ti­nas­tu ko­su ra­do no­si­la ras­pu­šte­nu

Se­rum za lak­še sti­li­zi­ra­nje “ne­pos­luš­ne” ko­se John Fri­eda Fri­zzEa­se (99,90 kn)

Ulje za nje­gii sti­li­zi­ra­nje ko­se Kéras­ta­se Elixir Ul­ti­me (u fri­zer­skimsa­lo­ni­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.