Piv­ski KRUH

Večernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

500 g bi­je­log oš­trog brašna 500 g in­te­gral­nog brašna 625 ml cr­nog pi­va 25 g so­li 30 g me­da 30 g svje­žeg kvasca (ili 2 pa­ke­ti­ća su­hog kvasca) 2 žlice mas­li­no­va ulja ma­lo maslaca ili mas­ti za premazivan­je kru­ha Za­grij­te pi­vo - tre­ba bi­ti mla­ko. Ukup­nu ko­li­či­nu pi­va po­di­je­li­te na­po­la (312,5 ml). U jed­noj po­lo­vi­ni raz­mu­ti­te med, a u dru­goj po­lo­vi­ni raz­mu­ti­te kva­sac - ne­ka od­sto­ji 5 mi­nu­ta. Obje vr­ste brašna po­mi­je­šaj­te sa so­lju. To­me do­daj­te pi­vo s me­dom i kvas­cem te mas­li­no­vo ulje. Za­mi­je­si­te glat­ko ti­jes­to i os­ta­vi­te ga po­kri­ve­nog da od­sto­ji oko sat vre­me­na, da mu se ve­li­či­na udvos­tru­či. Peć­ni­cu za­grij­te na 225° C. Dig­nu­to ti­jes­to pre­mi­je­si­te, obli­kuj­te kruh po že­lji i pe­ci­te 25 mi­nu­ta. Vru­ći kruh pre­ma­ži­te mas­la­cem ili maš­ću, za­mo­taj­te u kr­pu i os­ta­vi­te da se ohla­di. Uži­vaj­te u de­li­ci­ja­ma ko­je za vas pri­pre­ma i fo­to­gra­fi­ra mla­da pa­si­oni­ra­na fo­od blo­ge­ri­ca Ta­ma­ra No­va­ko­vić. Za se­be ka­že da je za­ljub­lje­ni­ca u pi­sa­nje i fo­to­gra­fi­ju, ku­ha­nje, do­bru knji­gu, ži­vo­ti­nje i pu­to­va­nja. Ta­ma­rin blog pra­ti­te na bi­te-my-ca­ke.blog­s­pot.com

Nož za kruh Pres­to To­ne, ne­hr­đa­ju­ći če­lik s ne­pri­anja­ju­ćim pre­ma­zom, 120 kn, Em­me­ze­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.