ZA SVOJ dan že­lim...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Iako smo sklo­ni to­me da je sva­ki dan naš dan, za onaj ‘služ­be­ni’ do­zvo­li­te si pri­ušti­ti ne­što sa svoj gušt. Zo­ran Pre­din nas­tu­pa u VIP klu­bu u Za­gre­bu, a za one prak­tič­ni­je, do­no­si­mo ma­li pre­gled upo­rab­nih sit­ni­ca

Ves­na Blašković Reuters, Ar­hi­va VL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.