PRO­LJE­ĆA

Mi­ris cvi­je­ća, la­ko­ća lep­ti­ro­vih kri­la, svje­ži­na po­vje­tar­ca i no­vog ze­le­ni­la, to­pli­na sun­ca. Sve se to već osje­ća u no­vim pro­ljet­nim ko­lek­ci­ja­ma šmin­ke, par­fe­ma i pro­izvo­da za nje­gu. Sve za­mam­no mi­ri­še na ra­c­vje­ta­ne voć­ke, sve je u slat­kim, pas­tel­nim bo­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Get­ty/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Dok se zi­ma na­iz­gled još ne pre­da­je, ipak su se ras­cva­le vi­si­ba­be, ja­gla­ci i li­je­ske, pti­ce već pje­va­ju ve­se­li­je - pro­lje­će je bli­zu. Oso­bi­to je ži­vah­no u svi­je­tu lje­po­te u ko­je­mu je sve u pu­nom cva­tu. Cvjet­ni mo­ti­vi kra­se sje­ni­la, par­fem­ske bo­či­ce, čak i ma­ska­re. Mno­go je pro­izvo­da na­dah­nu­tih la­ko­ćom i pro­fi­nje­noš­ću lep­ti­ra, od dra­žes­nih “lep­ti­ras­tih” sa­pun­či­ća do ma­ke up ko­lek­ci­ja u bo­ja­ma lep­ti­ro­vih kri­la. U pro­ljet­nom vr­tu lje­po­te glav­na je zvi­jez­da treš­nja jer će se nje­zi­ni njež­ni cvje­to­vi ubr­zo pre­tvo­ri­ti u slas­ne plo­do­ve. Ti­pič­no za pro­ljet­ne mi­ri­se, to su cvjet­no-voć­ne kom­bi­na­ci­je ko­je odi­šu slat­kas­tom svje­ži­nom: ru­ža, ri­biz, ana­nas, pa no­te vanilije, ko­ko­sa, san­da­lo­vi­ne i ba­de­mo­va mlijeka za “zas­la­đi­va­nje” ali i ne­uobi­ča­je­ne no­te po­put hras­ta i slje­za za “neo­če­ki­va­ne kom­bi­na­ci­je”. Mno­go je i “sun­ča­nih” no­ta po­put ci­tru­sa i jan­ta­ra. Naj­bo­lje go­vo­re sa­mi na­zi­vi pro­izvo­da: “Sno­vi lep­ti­ra”, “Treš­nja u zra­ku”, “Po­put pr­vog pro­ljet­nog da­na”...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.