Po­le od krum

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Jed­nos­tav­no i ukus­no: krum­pir se pre­re­že na po­la, na­tr­lja so­lju i do­bro is­pe­če u peć­ni­ci. Po­le se mo­gu slas­no obo­ga­ti­ti mas­la­cem ili se mo­gu na­pu­ni­ti raz­li­či­tim na­dje­vi­ma od si­ra, po­vr­ća, me­sa, za­čin­skog bi­lja...

Ida Bo­ro­vac

Stoc­k­Fo­od/Gu­li­ver Lič­ke po­le od krum­pi­ra tra­di­ci­onal­no su, jed­nos­tav­no i ukus­no je­lo. Krum­pir se pre­re­že na po­la, na­tr­lja so­lju i do­bro is­pe­če u peć­ni­ci. Ne tre­ba ih gu­li­ti ako ste us­pje­li na­ba­vi­ti do­ma­ći, ne­tre­ti­ra­ni krum­pir. Že­li­te li se dr­ža­ti iz­vor­nog re­cep­ta, tak­vom krum­pi­ru ni­su po­treb­ni ni­kak­vi do­da­ci. Naj­sta­ri­ji na­čin pri­pre­me krum­pi­ra - u pe­pe­lu - mo­že se mo­di­fi­ci­ra­ti ta­ko da se krum­pi­re umo­ta u alu­mi­nij­sku fo­li­ju, uba­ci u žar ili pe­peo te pe­če oko po­la sa­ta dok ne omek­ša. Lič­ke po­le je­du se to­ple te se tra­di­ci­onal­no pos­lu­žu­ju uz luk i sla­ni­nu. No i dru­gi pri­lo­zi s vre­me­nom su do­bi­li na po­pu­lar­nos­ti pa po­le mo­že­te pos­lu­ži­ti uz mas­lac, pr­šut, do­ma­ći tvr­di sir, svje­ži sir s vrh­njem ili ki­se­lim ku­pu­som za­či­nje­nim s ma­lo mas­li­no­va ulja. Za ma­lo slo­že­ni­je je­lo ti­je­kom pe­če­nja na a sva­ku po­lu mo­že­te do­da­ti kri­šku sla­ni­ne ili u sre­di­ni sva­ke po­le iz­du­bi­ti “ča­ši­cu” te je na­pu­ni­ti mje­ša­vi­nom sjec­ka­ne sla­ni­ne, češ­nja­ka i pa­pra. Krum­pir u ko­šu­lji­ci bli­ski je ro­đak krum­pi­ro­vih po­la. Pe­če se u ljus­ci ili umo­tan u alu­mi­nij­sku fo­li­ju da os­ta­ne so­čan, a ko­ži­ca ne iz­go­ri. Čes­to se pu­ni raz­li­či­tim na­dje­vi­ma kao što su slanina, mas­lac, pe­če­ni grah, pi­le­ti­na ili tu­nje­vi­na. Ta­ko pri­prem­ljen krum­pir oso­bi­to je po­pu­la­ran u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji - u 19. sto­lje­ću u zi­mi se pro­da­vao na uli­ca­ma, a sva­kog bi se da­na sa­mo u Lon­do­nu po­je­lo de­set to­na krum­pi­ra. U Fran­cu­skoj mo­že­te na­ru­či­ti “pom­me de ter­re au fo­ur”, obič­no kao pri­log uz mes­no je­lo, u u Tur­skoj “kum­pir” pe­čen u po­seb­nim peć­ni­ca­ma i pu­njen me­kim si­rom, ku­ku­ru­zom, gljivama ili fran­cu­skom m sa­la­tom. Šve­đa­ni u res­to­ra­ni­ma pos­lu­žu­ju u krum­pir pu­njen plo­do­vi­ma mo­ra pod na­zi­vom ska­gen­röra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.