News MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LE Li­di­ja Pa­lun­ko, Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Pixsell, Ar­hi­va VL

Od svi­ma dra­ge bla­gaj­ni­ce Bi­be pre­ko sjaj­nih ka­za­liš­nih ulo­ga do ne­za­bo­rav­nih nas­tu­pa u emi­si­ji

Ples sa zvi­jez­da­ma – glu­mi­ca Ana Be­gić Ta­hi­ri os­ta­vi svoj trag

gdje god se po­ja­vi. Ta­ko je i s no­vom kam­pa­njom za ko­lek­ci­je Pro­lje­će/lje­to 2013. ko­ju je Ana sni­mi­la za City Cen­ter one. Uz uigra­nu eki­pu sti­lis­ta, vi­za­žis­ta i ha­ir-stylis­ta Al­l4You Pro­duc­ti­ona iza fo­to­apa­ra­ta mod­nog fo­to­gra­fa Go­ra­na Ma­ti­ja­še­ca sni­ma­nje je odra­đe­no uz pu­no smi­je­ha i do­brog ras­po­lo­že­nja. Ot­kri­va­mo da je Ana ba­ci­la oko i na ne­ko­li­ko ko­ma­da naj­no­vi­jih ko­lek­ci­ja pro­lje­će/lje­to 2013. iz

tr­go­vi­na City Cen­tra one!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.