MO­DA/JED­NA stvar, tri stylin­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRAO Oliver Ju­la­rić FO­TO­GRA­FI­JE Dani­jel Ber­ko­vić/pixsell

Na­iz­gled ek­s­cen­trič­ni ze­bras­ti ka­put za­do­vo­ljit će ape­ti­te mod­nih kla­si­čar­ki, ali i fa­shi­onis­ti­ca sklo­nih ri­zi­ku. Kom­bi­ni­raj­te ga sa raz­li­či­tim prin­te­vi­ma is­tih bo­ja, ac­ce­sso­ire­om jar­kih ni­jan­si i ele­gant­nim kro­je­vi­ma, ali ni­kad s još ne­kom ‘ži­vo­ti­njom’!

Ku­po­vi­na ka­pu­ta s prin­tom ko­rak je na ko­ji će se odva­ži­ti tek naj­hra­bri­je me­đu na­ma - bi­lo da se ra­di o ko­ma­du ko­ji sa­vr­še­no na­do­pu­nju­je ne­ki stil ili o it mo­de­lu ko­ji će pri­vu­ći fa­shi­onis­ti­ce, za no­si­ti ova­kav sta­te­ment ka­put do­is­ta tre­ba ve­li­ka do­za sa­mo­uvje­re­nos­ti. Na­ma omi­lje­ni ko­mad ove se­zo­ne kla­si­čar­ke će pri­vu­ći uvi­jek prik­lad­nom cr­no-bi­je­lom kom­bi­na­ci­jom, a ape­tit onih sklo­nih ri­zi­ku la­ko će za­do­vo­lji­ti ot­ka­če­ni zebra print. Iako vam na pr­vu mo­žda iz­gle­da po­ma­lo ek­s­cen­trič­no, ova ze­bri­ca vr­lo će se la­ko uk­lo­pi­ti u va­šu gar­de­ro­bu, a za­hva­lju­ju­ći no­vim mod­nim tren­do­vi­ma, sla­že se do­is­ta sa svim. Iako je kom­bi­ni­ra­nje raz­li­či­tih prin­te­va u mod­nom svi­je­tu du­go bi­lo na gla­su kao pot­pu­no kri­vi ko­rak, pro­tek­lih ne­ko­li­ko se­zo­na kre­aci­je mod­ne ku­će Mar­ni, Pro­en­ze Sc­ho­uler i Dol­ce & Gab­ba­ne otvo­ri­le su vra­ta upra­vo ovom hra­brom tren­du. Imaj­te na umu da prin­te­vi ko­je spa­ja­te ipak mo­ra­ju ima­ti ne­što za­jed­nič­ko (umjes­to obli­ka ra­di­je ci­ljaj­te na bo­je), a ova­kav styling od­lič­no će pri­gr­li­ti jar­ki ac­ce­sso­ire. Jar­ke bo­je odje­će jed­na­ko su do­bar oda­bir za out­fit sa ze­bras­tim ka­pu­tom - jed­no­boj­na ha­lji­na kla­sič­nog kro­ja sa­vr­še­no će se slo­ži­ti s ovim upe­čat­lji­vim ko­ma­dom. Ze­bras­ti ka­put, Za­ra, 799 kn; Bi­je­la ko­šu­lja na ‘fle­ki­ce’, H&M, 179 kn; Žu­ta tor­bi­ca s re­si­ca­ma, Man­go, 149 kn; Hla­če s prin­tom, Be­net­ton, 410 kn; ‘Krz­ne­ne’ glež­nja­če, Ni­ne West, 699 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.