MO­DA/TREND

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA

Re­tro šarm toč­ki­ca, ko­je iz se­zo­ne u se­zo­nu os­ta­ju pri­sut­ne u ko­lek­ci­ja­ma naj­ve­ćih di­zaj­ner­skih ime­na, do­is­ta je trend ko­jem je te­ško odo­lje­ti. Ot­kad su se pr­vi put po­ja­vi­le na ha­lji­ni Min­nie Mo­use i zav­la­da­le ‘50-im go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća, toč­ki­ce su do­živ­lje­le tran­sfor­ma­ci­ju u pra­vi gla­mu­roz­ni uzo­rak. Prik­lad­ne za da­me i cu­ri­ce, ovaj kla­sič­ni mo­tiv svu svo­ju čar kri­je u raz­no­li­kos­ti - igre s ve­li­či­na­ma mo­gu pos­ti­ći do­is­ta raz­li­či­te re­zul­ta­te. Ta­ko ve­li­ke toč­ke mo­gu na­gla­si­ti odre­đe­ni dio ti­je­la, dok sit­ne skre­ću po­zor­nost na dru­ga mjes­ta. Ako ste u tri­de­se­ti­ma, oda­be­ri­te vin­ta­ge ha­lji­ne i ko­šu­lje, u dva­de­se­ti­ma si slo­bod­no do­zvo­li­te raz­no­boj­ne toč­ki­ce, a u če­tr­de­se­ti­ma os­vje­ži­te pos­lov­ni styling blu­zom ili ma­ra­mom na toč­ki­ce.

Ma­ji­ca s pe­plu­mom, Man­go, 189 kn Tra­pe­ri­ce bo­je pu­de­ra sa sit­nim toč­ki­ca­ma, Pull&Be­ar, 199 kn Ba­le­rin­ke, Za­ra, 299 kn

Etui za mo­bi­tel, New Yor­ker, 39 kn Tor­ba, Mar­ni, net-a-por­ter.com

Ha­lji­na s re­me­nom, H&M, 199 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.