Poz­drav pro­lje­ću

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ša­re­ni­lo cvi­je­ća već go­di­na­ma je glav­na in­s­pi­ra­ci­ja di­zaj­ne­ri­ma za pro­ljet­ne ko­lek­ci­je, a po­ko­ja ve­se­la kre­aci­ja naš­la se i u re­vi­ja­ma za ovu go­di­nu u ko­ji­ma ipak prev­la­da­va jed­nos­tav­nost

Tek ne­ko­li­ko sun­ča­nih da­na bi­lo je do­volj­no da se u na­ma pro­bu­di lju­bav pre­ma naj­dra­žem vjes­ni­ku pro­lje­ća - cvi­je­ću. Vi­si­ba­be, ja­gla­ci, ali i pre­div­ne mi­mo­ze već su na­ve­li­ko po­če­le cvje­ta­ti, a nji­ho­vo ša­re­ni­lo ide­al­na je mo­ti­va­ci­ja za u zim­sku gar­de­ro­bu (ko­je se još uvi­jek ne mo­že­mo odre­ći) po­la­ko poč­ne­mo uvr­šta­va­ti i bo­je. Slič­nu ide­ju

Ves­na Blašković imao je i Karl La­ger­feld - nje­go­va Cha­nel kre­aci­ja s mo­ti­vom njež­nog cvi­je­ća kao da je stid­lji­vi sim­bol se­zo­ne pred na­ma. Ne­što za­igra­ni­ji bi­li su vječ­ni op­ti­mis­ti Dol­ce & Gab­ba­na te brend Va­len­ti­no, ko­ji je svo­ju cvjet­nu kre­aci­ju iz­ra­dio na po­lu­pro­zir­nom ma­te­ri­ja­lu i mak­si du­ži­ne. Za ele­gant­ni­ji do­jam bi­raj­te uzo­rak s ma­nje bo­ja! Cvi­je­će svo­je lju­bi­te­lji­ce ima i me­đu poz­na­tim glu­mi­ca­ma - An­ne Hat­haway oda­bra­la je cvjet­nu mak­si ha­lji­nu svog omi­lje­nog bren­da Va­len­ti­no, Em­ma Stone iz­gle­da od­lič­no u Dol­ce & Gab­ba­na kre­aci­ji, dok je Na­omi Wat­ts oda­bra­la mo­no­kro­mat­sku kom­bi­na­ci­ju Za­ca Po­se­na

Blu­za, Man­go, 199 kn Man­že­te, Za­ra, 199 kn

Šil­te­ri­ca, H&M, 69,90 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.