Va­ri­va

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Za­pr­šku za gus­tu ju­hu ili varivo na­pra­vit će­te ta­ko da na vru­ćem ulju, mas­ti ili mas­la­cu krat­ko po­pr­ži­te braš­no te mu uz mi­je­ša­nje do­da­te hlad­nu pa uza­vre­lu ju­hu. Osim kre­mas­tih juha za pod­li­je­va­nje sas­to­ja­ka ko­ris­te se te­melj­ci, od­nos­no bis­tre ju­he od me­sa, po­vr­ća ili ri­be. Za pri­pre­mu mi­nes­tro­nea ili gus­te ju­he od raz­li­či­tig se­zon­skog po­vr­ća, krum­pi­ra i ma­hu­nar­ki uglav­nom se upo­treb­lja­va mesni ili po­vrt­ni te­me­ljac. Re­cept ne­ri­jet­ko uklju­ču­je i kon­cen­trat od raj­či­ce te tjes­te­ni­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.