Vjer­na dje­čač

Mic­hel­le Wil­li­ams u Hol­lywo­odu je iz­gra­di­la ono što ri­jet­ko ko­joj mla­doj glu­mi­ci us­pi­je­va - kva­li­tet­nu ka­ri­je­ru bez skan­da­la i lo­ših ulo­ga. Iako priz­na­je ka­ko uglav­nom bi­ra te­ške i tuž­ne sce­na­ri­je, Mic­hel­le je svo­jim ta­le­tom sa sa­mo 32 go­di­ne zas­lu­ži­la ve

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRA­LA Ves­na Blašković FO­TO­GRA­FI­JE Con­ti­nen­tal Film, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

Tri­de­set­dvo­go­diš­nja Mic­hel­le Wil­li­ams pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na pro­ve­la je gra­de­ći ka­ri­je­ru ‘pra­ve’ glu­mi­ce. Čak 25 fil­mo­va u 10 go­di­na i tri no­mi­na­ci­je za Os­ca­ra po­ka­zu­ju ka­ko ona to da­nas do­is­ta i jest. Za raz­li­ku od ve­ći­ne svo­jih ko­le­gi­ca, ko­je pri­hva­ća­ju sva­ku ulo­gu ko­ja im se po­nu­di ne bi li što du­že bi­le u cen­tru po­zor­nos­ti, Mic­hel­le pre­fe­ri­ra pri­vat­nost i - do­bre sce­na­ri­je. “Znam da se či­ni da biram sa­mo tuž­ne ulo­ge i ve­ći­na mo­jih fil­mo­va je tuž­na. Od Dawson’s Cre­eka bi­ra­la sam sa­mo fil­mo­ve ko­ji me­ni ne­što zna­če i s ko­ji­ma mis­lim da mo­gu ne­što pos­ti­ći”, iz­ja­vi­la je Mic­hel­le. Ova od­rje­ši­tost u bi­ra­nju po­pri­lič­no je im­pre­siv­na kad ima­te na umu da se Mic­hel­le od svo­jih ro­di­te­lja od­se­li­la sam sa­mo 15 go­di­na. “Ni­sam otiš­la da­le­ko, iz San Di­ega u Los An­ge­les, ali bi­lo je te­ško bi­ti sa­ma. Sve što sam je­la ti­je­kom sni­ma­nja Dawson’s Cre­eka bi­le su pi­zze - obje bih is­pek­la na­ve­čer, a jed­nu bih do­ruč­ko­va­la”, pri­sje­ća se Mic­hel­le. Da­nas Mic­hel­le ite­ka­ko pa­zi što i ka­ko je­de, po­go­to­vo ot­kad je pos­ta­la maj­ka 7-go­diš­nje Ma­til­de. “Pos­to­je sa­mo dvi­je stva­ri u mom ži­vo­tu - po­sao i di­je­te. Ma­til­da je div­na dje­voj­či­ca, a sve vi­še ju za­ni­ma što joj se do­go­di­lo s ocem. Već ne­ko­li­ko pu­ta po­ku­ša­la sam joj objas­ni­ti da je po­pu­lar­na jer su He­at­ha svi vo­lje­li pa ju pa­pa­ra­zzi sli­je­de ka­ko bi bi­li si­gur­ni da je do­bro”, ot­kri­va briž­na maj­ka. A upra­vo su pa­pa­ra­zzi Mic­hel­li­na bol­na toč­ka. “Ja­ko ci­je­nim svo­ju pri­vat­nost. Ne vo­lim bi­ti sa­ma, po­go­to­vo ne u ogrom­noj ku­ći ko­ju smo He­ath i ja ku­pi­li 2007., pa stal­no imam ne­ke gos­te. Za­pra­vo su vra­ta otvo­re­na svim mo­jim pri­ja­te­lji­ma pa stal­no pro­na­la­zim po­ru­ke za­hva­le na fri­ži­de­ru”, ot­kri­va Mic­hel­le ko­ju naj­vi­še bo­li što je fo­to­gra­fi ne pu­šta­ju na mi­ru ni u naj­o­bič­ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.