SRE­ĆU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

s r o k el a h c i m Volite li ze­le­nu bo­ju, ovog tjed­na ima­te sre­će - 17. ožuj­ka sti­že nam Sve­ti Pa­trik, za­štit­nik Ira­ca, Ir­ske i sve­ga ze­le­nog! No, nit­ko ne ka­že da mo­ra­te bi­ti Ir­ki­nja ka­ko bis­te taj dan pros­la­vi­li no­se­ći ne­što ze­le­no ili ka­kav mod­ni do­da­tak s de­ta­ljem sre­ćo­no­še. I dok se na ze­le­nom oto­ku Ir­ci okup­lja­ju i ra­de pa­ra­du pu­nu vi­le­nja­ka, dje­te­li­na i cr­nog pi­va, dan Sve­tog Pa­tri­ka di­ljem svi­je­ta na gla­su je kao pros­la­va ir­ske kul­tu­re i nje­zi­nog za­štit­ni­ka. Sve­ti Pa­trik dje­te­li­nu s tri lis­ta ko­ris­tio je ka­ko bi na­ro­du Ir­ske objas­nio pojam Sve­tog Troj­stva, a upra­vo je ta sit­na bilj­ka pos­ta­la sim­bol

Ha­lji­na asi­me­trič­nog kro­ja, Man­go, 299 kn

Zlat­na ogr­li­ca s pri­vje­skom u obli­ku dje­te­li­ne, Jen­ni­fer Meyer, net-a-por­ter.com

Ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va s prin­tom, Pull & Be­ar, 59 kn San­da­le na vi­so­ku pe­tu, Za­ra, 479 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.