Am cu­ra iz kvar­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

ipak pre­pus­ti. Ta pje­sma sa­vr­še­no je utje­lo­vi­la sve što mi se do­ga­đa­lo u ži­vo­tu - te­žak ra­zvod na­kon ko­jeg sam sko­ro po­sr­nu­la u de­pre­si­ju i tre­nu­tak kad sam shva­ti­la da je je­di­ni na­čin da se trg­nem da za­vo­lim sa­mu se­be”, is­kre­na je J. Lo. A lju­ba­vi oko nje do­is­ta ima - osim pe­to­go­diš­njih bli­za­na­ca ko­je je do­bi­la u bra­ku s Mar­com An­t­honyjem, Em­me i Maxa, Jen­ni­fer na tur­ne­ji vjer­no pra­ti nje­zin no­vi deč­ko, sko­ro 20 go­di­na mla­đi Cas­per Smart. “Uhva­ti me panika ka­ko ću mu do­sa­di­ti i ka­ko će na­ći mla­đu. No tre­nut­no mi pru­ža bez­re­zerv­nu lju­bav i po­dr­šku, obo­ža­va mo­ju dje­cu i sret­ni smo”, ka­že Jen­ni­fer. No, ova slav­na pje­va­či­ca ko­ja je na sce­ni pu­na dva de­set­lje­ća ite­ka­ko ima či­me nad­ma­ši­ti i vi­šes­tru­ko mla­đe kon­ku­ren­ti­ce. Jen­ni­fer sa svo­jom osob­nom tre­ne­ri­com vjež­ba sva­ki dan po mi­ni­mal­no sat vre­me­na, ja­ko pa­zi što je­de (“iz­bje­ga­vam sol i še­ćer, osim čip­sa!”, priz­na­je) i oba­vez­no spa­va ba­rem 8 sa­ti na noć. “Mo­ram zna­ti da sad vi­še ni­sam od­go­vor­na sa­mo za se­be, već za nas tro­je. Čes­to idem spa­va­ti s klin­ci­ma već oko 9 na­ve­čer, na­kon cr­ti­ća”, ot­kri­va ova la­ti­no di­va. A ka­ko je ve­li­ki po­mak na­pra­vi­la i u mod­nom po­gle­du, ite­ka­ko je svjes­na. “Da, sje­ćam se pli­ša­nih tre­nir­ki, ve­li­kih na­uš­ni­ca i krat­kih to­pi­ća. Na­kon te fa­ze us­li­je­dio je ne­ki Jac­kie Ken­nedy mo­ment, a da­nas bih svoj stil opi­sa­la kao mix sve­ga”, objaš­nja­va Jen­ni­fer ko­ja u svo­je omi­lje­ne di­zaj­ne­re ubra­ja Zu­ha­ira Mu­ra­da, La­nvin i Va­len­ti­na.

Ha­lji­na le­opard prin­ta, Za­ra, 499 kn Ši­ro­ke hla­če bo­je ka­ve, Za­ra, 399 kn Tor­bi­ca sa me­ta­lik per­li­ca­ma, Za­ra, 279 kn Ko­šu­lja cvjet­nog prin­ta, H&M, 149 kn Ka­ri­ra­ne hla­če, Za­ra, 399 kn Kož­na­ti re­men sa za­ko­vi­ca­ma, Za­ra, 199 kn Ka­ri­ra­na ko­šu­lja, H&M, 149...

Tam­no­pla­va blu­za, Za­ra, Tra­pe­ri­ce mu­škog kro­ja, Pull & Be­ar, 299 kn

Sa­ko kla­sič­nog kro­ja, Ann Chris­ti­ne, 299 kn

Te­ni­si­ce na pu­nu pe­tu, Pull & Be­ar, 459 kna

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.