LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PARFEMI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

BB kre­ma Doc­te­ur re­na­uD na Ba­zi ma­re­li­ce, ko­ja je Bo­ga­ta Bla­go­tvor­nim vi­ta­mi­nom a, mul­ti­funk­ci­ona­lan je pro­izvoD ko­ji is­to­DoB­no to­ni­ra, ujeDna­ču­je i ma­ti­ra ten Da­ju­ći mu svje­ži­nu i Blis­ta­vost (185,90 kn, mÜl­ler i mar­ti­mex).

Bi­ot­herm je pred­sta­vio an­ti­ce­lu­lit­ni gel Cel­lu­li Era­ser ko­ji, ka­žu, spre­ča­va po­ja­vu ce­lu­li­ta još naj­ma­nje mje­sec da­na na­kon

po­s­ljed­njeg ko­ri­šte­nja. Ta­kav du­go­traj­ni uči­nak omo­gu­ću­je kom­bi­na­ci­ja sas­to­ja­ka ko­ji snaž­no po­ti­ču raz­grad­nju mas­no­ća: ek­s­trak­ta mor­ske al­ge ko­ra­li­ne i ko­fe­ina. Do­da­ni ek­s­trakt bilj­ke gin­g­ko bi­lo­ba po­ti­če mi­kro­cir­ku­la­ci­ju, a sa­li­cil­na ki­se­li­na za­gla­đu­je ko­žu. Br­zo­upi­ja­ju­ći gel ne os­tav­lja tra­go­ve, što omo­gu­ću­je

odi­je­va­nje ne­po­sred­no na­kon na­no­še­nja na ko­žu (286 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.