URE­ĐE­NJE Do­ma/lep­ti­ri

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Pro­mje­na ko­jom se ne­ugled­na gusjenica pre­tva­ra u pre­kras­no kri­la­to bi­će to­li­ko je oča­ra­va­ju­ća da lep­tir i ne mo­že bi­ti ma­nje od sim­bo­la sre­će, slo­bo­de, lju­ba­vi, no­vog po­čet­ka i po­zi­tiv­nih ži­vot­nih pro­mje­na. Pre­ma na­če­li­ma drev­ne ki­ne­ske vje­šti­ne ure­đe­nja pros­to­ra feng shui, mo­tiv lep­ti­ra uno­si u pros­tor is­cje­lju­ju­ću ener­gi­ju te se pre­po­ru­ču­je za ro­man­ti­ku, bo­ga­ti­ji druš­tve­ni ži­vot, ra­dost i op­ti­mi­zam. Lep­ti­ri stva­ra­ju oso­bit ugo­đaj la­ko­će i le­pr­ša­vos­ti pa čak ni ša­re­no ja­to na ta­pe­ti ili pos­te­lji­ni ni­je “pre­te­ška” de­ko­ra­ci­ja. Lep­ti­ri i cvi­je­će

Ta­pe­ta Eij­f­fin­ger, ko­lek­ci­ja Wal­l­pa­per Won­ders (mo­del 321531, di­men­zi­je 186 x 280 cm, 1661 kn, Me­blo Tra­de)

Lus­ter But­ter­fly od če­li­ka, stak­la i plas­ti­ke, di­zajn Ire­ne Hi­ebl za Di­rect Art, www. eu.fab.com Me­tal­ni stol­ni sat But­ter­fly Ring L (ve­li­či­na 17,1 cm, 99 kn, Li­ving)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.