SA­MO­UVJE­RE­NO PRO­LJE­ĆE UZ LIU JO!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

No­va ko­lek­ci­ja Liu Jo za pro­lje­će/lje­to do­no­si ur­ba­ne i mo­der­ne ko­ma­de na­mi­je­nje­ne sa­mo­s­vjes­nim že­na­ma ko­je bri­nu o svom sti­lu. U sa­vr­še­noj

rav­no­te­ži linija i kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la, na­gla­sak je stav­ljen na žens­tven de­nim. Osim nje­ga, ko­lek­ci­ja obi­lu­je atrak­tiv­nim ma­ji­ca­ma, ha­lji­na­ma i la­ga­nim pro­ljet­nim hla­ča­ma. In­s­pi­ra­ci­ju

za ko­lek­ci­ju di­zaj­ne­ri Liu Joa naš­li su u re­tro ko­ma­di­ma šez­de­se­tih, te u eg­zo­tič­nom mixu pri­la­go­đe­nom

ur­ba­nom grad­skom sti­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.