Po­vra­tak pra­vih

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

S te­mom Me­tro­po­li­tan ga­la ve­če­ri - “Punk: od ka­osa do kul­tu­re” sti­gao je i no­vi val tren­do­va - za­ko­vi­ce, šilj­ci, raz­de­ra­ne ča­ra­pe i kož­ni de­ta­lji vratili su se u mo­du! No, za pra­ti­ti ovaj trend ne tre­ba vam neo­gra­ni­čen bu­džet - ve­ći­nu ovih stva­ri mo­že­te na­pra­vi­ti i sa­mi kod kuće! Ovo­go­diš­nja Me­tro­po­li­tan Ga­la ve­čer, ko­jom je sve­ča­no otvo­re­na iz­lož­ba po­sve­će­na punk po­kre­tu, bi­la je pra­vo mod­no iz­ne­na­đe­nje. Iako su uzva­ni­ci za­mo­lje­ni da svo­jim odjev­nim pred­me­ti­ma po­štu­ju pun­ker­ski dress co­de, ri­jet­ki od njih su se to do­is­ta usu­di­li i na­pra­vi­ti. Styling je ap­so­lut­no po­go­di­la Ma­don­na, ko­ja se ni­je li­bi­la odje­nu­ti raz­de­ra­ne ča­ra­pe, lan­ce i ka­ri­ra­nu jak­ni­cu, dok su nje­zi­ne ko­le­gi­ce igra­le na si­gur­no, dje­lo­mič­no ig­no­ri­ra­ju­ći te­mu do­ga­đa­nja. Met ga­la je sva­ka­ko svo­jim za­nim­lji­vim Na Me­tro­po­li­tan ga­la ve­če­ri Ca­ra De­le­vig­ne za­blis­ta­la je u Bur­ber­ry kre­aci­ji, dok je Ma­don­na svo­jim punk kom­ple­ti­ćem obo­ri­la s no­gu! oda­bi­rom te­me po­tak­nu­la i di­zaj­ne­re na raz­miš­lja­nje pa su već pro­ljet­ne ko­lek­ci­je pred­stav­lje­ne pri­je 6 mje­se­ci na­gi­nja­le ovoj odvaž­noj es­te­ti­ci, a trend se nas­ta­vio i u ne­dav­no odr­ža­nim je­sen­skim re­vi­ja­ma. Za­ko­vi­ce, si­gur­nos­ne igle, ko­ža, uski is­pra­ni cr­ni tra­per i ka­ri­ra­ni uzo­rak te­melj su ovog no­vog tren­di po­kre­ta, a vr­lo la­ko će­te mu se pri­dru­ži­ti oda­be­re­te li ka­kav ac­ce­sso­ires sa šilj­ci­ma! No, pra­vi pun­ke­ri zna­ju ka­ko se pra­vi out­fi­ti ra­de kod kuće - po­igraj­te se sa sta­rim ma­ji­ca­ma, hla­ča­ma i tor­ba­ma ka­ko bis­te dobili uni­kat­ne ko­ma­de!

Ogr­li­ca s pri­vje­si­ma, Zara, 179 kn Jak­na od eko ko­že, Ann Chris­ti­ne, 159 kn Na­ruk­vi­ce, Pull & Be­ar, 59 kn Kož­na­ti kom­bi­ne­zon, Zara, 1999 kn

Krat­ke tra­per hla­či­ce, Pull & Be­ar, 199 kn Tor­bi­ca sa me­ta­lik de­ta­lji­ma, Ann Chris­ti­ne, 119 kn San­da­le na vi­so­ku pe­tu, Zara, 579 kn Re­men sa za­ko­vi­ca­ma, Ann Chris­ti­ne, 45 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.