Tak za uži­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U “stis­ci” sa stam­be­nim pros­to­rom, vrt je mno­gi­ma neo­s­tva­ren san, no za ze­le­ni ku­tak ima do­volj­no mjes­ta već na bal­ko­nu ili čak sa­mo na pro­zor­skoj das­ci. Me­đu lon­ci­ma za cvi­je­će la­ko je na­ći one prik­lad­nih di­men­zi­ja, a oso­bi­to su u prak­tič­ni lon­ci s dr­ška­ma po­mo­ću u ko­jih se la­ko mo­gu zak­va­či­ti ili pre­mjes­ti­ti. U ve­li­kom iz­bo­ru bo­ja a i de­ko­ra­tiv­nih mo­ti­va nu­de se svi mo­gu­ći sti­lo­vi, od sta­rin­ske kla­si­ke ke do ot­ka­če­nog hippie ša­re­ni­la, a tu u su i jed­nos­tav­ne kre­aci­je za lju­bi­te­lje e mi­ni­ma­liz­ma. Jed­nos­tav­nost je uvi­jek do­bro­doš­la jer ta­ko pros­tor “di­še” i bilj­ke li­je­po do­la­ze do iz­ra­ža­ja, no ni­je na od­met ni ka­kav ži­vo­pis­ni­ji de­talj za baj­ko­vit ugo­đaj. Me­tal­ne kan­ti­ce za za­li­je­va­nje i sa­đe­nje bi­lja bi­lja­ka fi­no su iz­re­za­ne u čip­kas­te mo­tiv mo­ti­ve, a ke­ra­mič­ke te­gle du­ho­vi­to su oblik obli­ko­va­ne po­put vr­tlar­skih či­za­ma ili su pa pak ukra­še­ne toč­ki­ca­ma. Od­lič Od­lič­na je “fo­ra” ku­ći­ca za pti­ce ko­ja iz­z­gle­da iz­gle­da po­put mi­ni­ja­tur­ne kamp pri­ko­li­ce te ukras­ni vrt­ni šta­po­vi ko­ji su ujed­no uje­ed­no dob­bar do­bar os­lo­nac za bilj­ke.

Me­tal­na kan­ti­ca (60 kn, Em­me­ze­ta) Lo­nac za cvi­je­će Mi­la­gro od je­lo­vi­ne (80 kn, JYSK) Ke­ra­mič­ka te­gla za cvi­je­će u obli­ku čiz­me (119 kn, Ki­ka) Dvos­tru­ka me­tal­na kan­ti­ca za cvi­je­će (25 kn, Em­me­ze­ta) Vrt­na de­ko­ra­ci­ja Sun­co­kret (vi­si­na 145 cm, 259 kn,...

Ku­ći­ca za pti­ce Cam­ping (129 kn, Ki­ka) De­ko­ra­tiv­ni šta­po­vi s ki­šo­mje­rom (vi­si­na 36,5 cm, sva­ki 15 kn, Em­me­ze­ta)

Ras­prši­vač (500 ml, 10 kn, Em­me­ze­ta) Me­tal­ni lo­nac za cvi­je­će Cal­vi (15 kn, JYSK) De­ko­ra­tiv­ni štap po ko­je­mu se mo­že pi­sa­ti kre­dom (vi­si­na 58 cm, 17,90 kn, Ki­ka)

3-di­jel­ni set de­ko­ra­tiv­nih štapića (vi­si­na 15 cm, 18 kn, Ki­ka)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.