LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PAR­FE­MI, NJE­GA... .

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Poz­na­ti par­fe­mi Mar­ca Ja­cob­sa - Da­isy; Da­isy Eau So Fresh

i Oh, Lo­la! sprem­ni su za lje­to u “sun­ča­nom“iz­da­nju. Li­mi­ti­ra­nu edi­ci­ju Sunshine slav­ni di­zaj­ner opi­su­je kao op­ti­mis­tič­nu, pu­nu ener­gi­je i odje­ve­nu u naj­sret­ni­je bo­je se­zo­ne: in­ten­ziv­nu ru­ži­čas­tu, na­ran­čas­tu i ze­le­nu. Da­isy Eau So Fresh Sunshine mi­ris­na je

ina­či­ca ru­ži­čas­te li­mu­na­de. Po­či­nje no­ta­ma ja­go­de, cvi­je­ta

jabuke i ru­ži­čas­tog grej­pa, a cvjet­no sr­ce mi­ri­sa kom­bi­na­ci­ja je ja­smi­na, lji­lja­na i ru­že

(edt 75 ml, 459 kn).

HI­PER­PIG­MEN­TA­CI­JE SE SVE ČEŠ­ĆE JAV­LJA­JU KOD MLA­ĐIH ŽE­NA ZBOG NEUMJERENA IZ­LA­GA­NJA

SUN­CU I SO­LA­RI­JU. MR­LJE NA KO­ŽI BIT ĆE MA­NJE VID­LJI­VE, A TEN UJEDNAČENIJI S KRE­MOM EU­CE­RIN EVEN BRIG­H­TER KO­JA SMA­NJU­JE PRO­IZVOD­NJU KOŽNOG PIG­MEN­TA ME­LA­NI­NA TE ŠTI­TI OD SUN­CA I PRE­RA­NOG STA­RE­NJA

(212 KN, U LJE­KAR­NA­MA).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.