La­ga­ne tor­te s VOĆ­NOM SVJE­ŽI­NOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Hr­vo­je Crnjak, Mo­ni­ka To­pol­ko

Naj­poz­na­ti­je za­gre­bač­ke slas­ti­čar­ni­ce: Ame­lie, Cu­ke­raj, Ma­ši­ni ko­la­či, Pi­ece of ca­ke, Slatka priča, Vin­cek... ne­dav­no su zas­la­di­le za­gre­bač­ki Zri­nje­vac ra­skoš­nim tor­ta­ma i ko­la­či­ma. Oku­pio ih je fes­ti­val “Slat­ki gu­šti by Elec­tro­lux” na ko­je­mu su po­sje­ti­te­lji iz pr­ve ru­ke mo­gli do­bi­ti sa­vje­te aka­de­mi­ka ku­li­nar­stva Bran­ka Og­nje­no­vi­ća, na­tje­ca­ti se u ba­ca­nju pa­la­čin­ki te su­dje­lo­va­ti u ku­li­nar­skim ra­di­oni­ca­ma Pe­tre Plan­tak, na­tje­ca­te­lji­ce Mas­ter­c­he­fa i poz­na­tih gas­tro blo­ge­ri­ca. Da i to­pli­ji da­ni mo­gu bi­ti pra­vo vri­je­me za ra­skoš­ne kre­mas­te tor­te, po­ka­zu­je ona s os­vje­ža­va­ju­ćom aro­mom naranče, iz slas­ti­čar­ni­ce Slatka priča, te tor­ta s ma­ri­ni­ra­nim ja­go­da­ma i mas­car­po­ne-kre­mom gas­tro blo­ge­ri­ce Mo­ni­ke To­pol­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.