Povjerljivo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - Na­pi­sa­la Li­di­ja Pa­lun­ko Fo­to­gra­fi­je Ar­hi­va VL

U za­gre­bač­kom Stu­dent­skom Cen­tru otvo­re­na je iz­lož­ba fo­to­gra­fi­ja Fra­ne Ož­bol­ta pod ime­nom “Uče­ći o inva­li­di­te­tu uči­mo i sa­mi o se­bi”. Fra­no je sni­mio seri­ju fo­to­gra­fi­ja ko­ji­ma že­li is­pri­ča­ti ži­vot­ne pri­če oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­ji su pre­sko­či­li mno­ge gra­ni­ce i is­pu­ni­li svo­je že­lje i sno­ve. Iz­lož­ba je pri­la­go­đe­na oso­ba­ma s ošte­će­njem vida i slu­ha, a bit će otvo­re­na do 10. lip­nja 2013. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.