LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PAR­FE­MI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Vo­di­te­lji­ca Nevena Ren­de­li, kre­ato­ri Ana­ma­ri­ja Br­kić A’ma­rie i ELFS te broj­na dru­ga poz­na­ta li­ca iz svi­je­ta šu­obiz­ni­sa i mo­de bi­li su na za­gre­bač­kom pred­stav­lja­nju bo­ja za ko­su Gar­ni­er Olia. U Gar­ni­eru ka­žu da je Olia pr­va traj­na bo­ja za ko­su bez amonijaka na tr­ži­štu ši­ro­ke po­troš­nje, ko­ja ko­ris­ti sna­gu ulja. Formu­la sa 60 pos­to ulja, ugod­nog mi­ri­sa i tek­s­tu­re slič­ne maski za ko­su, jed­nos­tav­no se na­no­si bez cu­re­nja i ka­pa­nja. Ko­su či­ni mek­šom i sjaj­ni­jom, po­sve pre­kri­va­ju­ći si­je­de vla­si. Nu­di se u bo­ga­toj pa­le­ti s 21 ni­jan­som (39,90 kn). NA HR­VAT­SKO TR­žI­šTE STI­GLA JE FRAN­CU­SKA KOZ­ME­TI­KA RO­GER & GAL­LET SA 150-GO­DIš­NJOM TRA­DI­CI­JOM U IZ­RA­DI PARFEMSKIH VO­DA, SA­PU­NA, ULJA I LO­SI­ONA OD NAJ­FI­NI­JIH PRI­ROD­NIH SAS­TO­JA­KA. PRO­IZVO­DI KO­JE SU KO­RIS­TI­LE KRA­LJI­CA VIK­TO­RI­JA I MARYLIN MON­ROE MO­GU SE NA­ćI U RO­GER & GAL­LET PART­NER-LJE­KAR­NA­MA U ZA­GRE­BU, RI­JE­CI, SPLI­TU I DU­BROV­NI­KU.

Iva­na Vo­do­ga­žec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.