Vož­nja kroz IN­TE­RI­JE­RE

Je­dan od naj­ko­ris­ni­jih iz­u­ma u po­vi­jes­ti čo­vje­čans­tva naj­češ­će nam slu­ži iz­van kuće, no mno­go je pri­go­da i za vož­nju iz­me­đu če­ti­ri zi­da, od prak­tič­nog na­mje­šta­ja na ko­ta­či­ma do du­ho­vi­tih vla­ki­ća za pos­lu­ži­va­nje hra­ne. Po­seb­na su priča gu­me u neo­če­ki­va­nom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

Cy­clo­pe­dia (cik­lo­pe­di­ja) sa­vr­šen je na­ziv za po­li­cu ko­ju je di­zaj­ne­ri­ca Mer­ve Ka­hra­man opre­mi­la ko­ta­či­ma ko­ji pod­sje­ća­ju na sta­rin­ske bi­cik­le. Ta­ko se kuć­na knjiž­ni­ca la­ko mo­že pre­mjes­ti­ti, a po­li­ca je sve, sa­mo ne do­sad­na! Ko­ta­či bi­cik­la glav­ni su adu­ti sto­la To­ur Ta­ble kojeg je Gae Au­len­ti di­zaj­ni­ra­la za Fon­ta­na Ar­te. Plo­ča sto­la po­sve je jed­nos­tav­na, od pro­zir­nog stak­la, ka­ko bi ro­ti­ra­ju­ći ko­ta­či po­sve doš­li do iz­ra­ža­ja. Ek­s­tra­va­gan­tan ko­mad na­mje­šta­ja jed­nos­tav­no ne mo­že os­ta­ti ne­pri­mi­je­ćen! Za re­tro ugo­đaj od­lič­ni su ple­te­ni lon­ci za cvi­je­će, na stal­ku u obli­ku tri­cik­la, te de­ko­ra­tiv­ni bi­cik­lis­tič­ki mo­ti­vi na ta­pe­ta­ma, pos­te­lji­ni, po­su­đu... Aka­dem­ska sli­ka­ri­ca i di­zaj­ne­ri­ca Va­ne­sa Tur­čin­ho­džić Pri­jić sjaj­no je os­li­ka­la “bi­cik­lis­tič­ku” ko­lek­ci­ju ke­ra­mič­kog po­su­đa Kri­va cr­ta. Po sto­lu se dos­lov­ce vo­ze dr­ve­ni pos­lu­žav­ni­ci na ko­ta­či­ći­ma Kart ko­je je Ed Car­pen­ter osmis­lio ka­ko bi me­đu lju­di­ma “po­tak­nu­li in­te­rak­ci­ju i di­je­lje­nje”. Osmijeh na li­ce iz­ma­mit će i ke­ra­mič­ki vlak Bre­ak­fast Express za pos­lu­ži­va­nje do­ruč­ka či­ji di­zajn pot­pi­su­je Re­iko Ka­ne­ko. Fer­nan­do i Hum­ber­to Cam­pa­na auto­ri su sto­li­ća-spre­mi­šta tran­sNe­oma­tic ko­ji se iz­ra­đu­ju od ra­ta­na i re­cik­li­ra­nih gu­ma sku­te­ra. Auto­mo­bil­ska gu­ma Va­len­ti­ne Car­ret­te za­pra­vo je ke­ra­mič­ka zdje­la...

Stol To­ur Ta­ble od stak­la i kro­mi­ra­nog če­li­ka, ro­ti­ra­ju­ći ko­ta­či s gu­ma­ma, di­zajn Gae Au­len­ti za Fon­ta­na Ar­te, www.fon­ta­na­ar­te.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.