Zdra­vi miks su­per­na­mir­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

SASTOJCI:

PRIPREMA U to­plim da­ni­ma mno­gi­ma ne od­go­va­ra­ju “te­ži” obro­ci jer or­ga­ni­zam ins­tin­k­tiv­no tra­ži ne­što lagano, a hra­nji­vo i os­vje­ža­va­ju­će. Struč­nja­ci za zdra­vu pre­hra­nu iz eko­pro­da­va­oni­ca bio&bio pre­po­ru­ču­ju ener­gi­zi­ra­ju­ći frape u raz­no­vr­s­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ta­ko­zva­nih su­per­na­mir­ni­ca ko­je ima­ju iz­nim­no vi­so­ku kon­cen­tra­ci­ju fi­to­nu­tri­je­na­ta - bilj­nih spo­je­va važ­nih za zdrav­lje i vi­tal­nost. Naj­vi­še fi­to­nu­tri­je­na­ta sa­dr­ži vo­će, po­vr­će i cje­lo­vi­te ži­ta­ri­ce. Za “po­ja­ča­nje” pre­po­ru­ču­ju se fra­pei s pri­rod­nim do­da­ci­ma aloe ve­re i

SASTOJCI chlo­rel­le, slat­ko­vod­ne al­ge ko­ja je od­lič­na za de­tok­si­ka­ci­ju, bo­lju pro­ba­vu i mr­šav­lje­nje. U sha­ke­ove se mo­že do­da­ti i prah acai bo­bi­ca te ko­nop­ljin prah. Acai bo­bi­ce ima­ju je­dins­tven sas­tav mi­ne­ra­la, vi­ta­mi­na, zdra­vih ne­za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na... Ko­nop­ljin prah bo­gat je iz­vor pro­te­ina, že­lje­za, kal­ci­ja, ami­no­ki­se­li­na i an­ti­ok­si­dan­sa. Oso­bi­to ga ci­je­ne spor­ta­ši i re­kre­ativ­ci jer po­ma­že u iz­grad­nji i obli­ko­va­nju mi­ši­ća te u mr­šav­lje­nju. Ko­nop­ljin prah pre­po­ru­ču­je se i lju­di­ma ko­ji su osjet­lji­vi na glu­ten ili so­ju.

PRIPREMA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.