SLAT­KI Okus LJE­TA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Bal­zam za us­ne Ro­sal Star Fru­it sla­di us­ne ek­s­trak­tom ka­ram­bo­le - zvjez­do­li­kog, žu­tog eg­zo­tič­nog voća poz­na­tog po bla­go­tvor­nom učin­ku na kožu. Bal­zam sa za­štit­nim fak­to­rom 25 obo­ga­ćen je hra­nji­vim ulji­ma gro­žđa­nih ko­šti­ca i ri­ci­nu­sa te shea mas­la­cem ko­ji (13,50 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.