TO­PE se u us­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Za vru­će da­ne ide­al­ni su la­ga­ni, kremasti, voć­ni ko­la­či ko­ji su pri­je pos­lu­ži­va­nja ‘od­le­ža­li’ pre­ko no­ći u hlad­nja­ku. Oso­bi­to la­ga­nu va­ri­jan­tu ljet­nog ko­la­ča mo­že­te pri­pre­mi­ti bez braš­na i še­će­ra. Kreme je la­ko smuć­ka­ti od si­ra ili jo­gur­ta, s ma­lo va­ni­li­je i li­mu­no­ve ko­ri­ce, i zas­la­đi­vač po iz­bo­ru - za de­li­ka­tan okus od­lič­ni su med i aga­vin nek­tar

Do­bro ohla­đe­ni kremasti ko­la­či s pre­lje­vom od ljet­nog voća ide­al­ni su za vre­le da­ne. Ko­lač s ma­re­li­ca­ma do­is­ta je la­gan, i oku­som i ka­lo­ri­ja­ma, jer pri­prem­ljen je bez braš­na i še­će­ra. Kre­ma se sastoji od jo­gur­ta obo­ga­će­nog va­ni­li­jom i s ma­lo li­mu­no­ve ko­ri­ce. Mo­že­te ko­ris­ti­ti zas­la­đi­vač po iz­bo­ru, ja sam ko­ris­ti­la med (ba­gre­mov, zbog ne­utral­nog oku­sa). Od­lič­na al­ter­na­ti­va vr­lo slič­na me­du, još de­li­kat­ni­jeg oku­sa, aga­vin je nek­tar. Za bi­sk­vit su po­treb­ni sa­mo ja­ja, med, ora­šas­ti plo­do­vi (ko­ris­ti­la sam ba­de­me jer se sa­vr­še­no sla­žu s ma­re­li­ca­ma) i ma­lo pra­ška za pecivo. Pra­va je ljet­na uži­vancija i kla­sič­ni che­ese­ca­ke kojeg sam na­do­pu­ni­la pre­lje­vom od borovnica. Do­volj­no ih je sa­mo uku­ha­ti s ne­što še­će­ra i do­bit će­te sa­vr­šen pre­ljev. Pred kraj sam do­da­la ma­lo aro­me va­ni­li­je. Dok se che­ese­ca­ke pe­če do­bro je da na dnu peć­ni­ce bu­de po­su­da s vo­dom ko­ja će is­pa­ra­va­ti. Ta­ko se ja­ja u kremi ne­će zgru­ša­ti, a tek­s­tu­ra će na­kon pe­če­nja bi­ti kre­mas­ta, bez gru­di­ca. Kre­mu mo­že­te do­dat­no aro­ma­ti­zi­ra­ti va­ni­li­jom ili li­mu­no­vom ko­ri­com. Ovak­ve ko­la­če tre­ba os­ta­vi­ti u hlad­nja­ku pre­ko no­ći ka­ko bis­te su­tra­dan uži­va­li u kre­mas­tom os­vje­že­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.