VI­VIS SVJE ži K RE M SIR – NO­VOST IZ VIND IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SADRŽAJ -

Vi­vis svje­ži krem si­re­vi no­vi su pro­izvo­di iz Vin­di­ji­na mli­ječ­nog asor­ti­ma­na ko­ji od ne­dav­no kra­se po­lice svih bo­ljih tr­go­vi­na.D obi­ve­ni su od mli­je­ka, vrhnja i ma­lo so­li te se od­li­ku­ju kre­mas­tom struk­tu­rom, što ih či­ni ide­al­ni­ma za ma­za­nje na kruh.Također, ve­oma su za­hval­ni za ko­ri­šte­nje pri­li­kom ku­ha­nja te pripreme go­to­vih je­la.Vin­di­ji­ni svje­ži krem si­re­vi do­la­ze u dva oku­sa na­mi­je­nje­na svi­ma ko­ji že­le uži­va­ti u ra­sko­ši kva­li­tet­nih na­mir­ni­ca:uz kla­sič­ni, tu je i poz­na­ti i do­bro pri­hva­će­ni okus šun­ke.Ovi pro­izvo­di iz­vr­s­ne kva­li­te­te i od­lič­nog oku­sa od­li­ku­ju se i prak­tič­nim pa­ki­ra­nji­ma od 20, 5 0, 125 i 200 gra­ma, či­ja atrak­tiv­na am­ba­la­ža aso­ci­ra na svje­ži­nu i la­ku ma­zi­vost pro­izvo­da. NUXE Po­udre E clat Pro­di­gi­eux Vi­še­na­mjen­ski kom­pak­t­ni bron­zer sa­vr­še­no na­gla­ša­va pri­rod­nu pre­pla­nu­lost li­ca, op­tič­ki ko­rek­tiv­ni pig­men­ti re­flek­ti­ra­ju svjetlost i ubla­ža­va­ju ne­pra­vil­nos­ti, a mi­kro­bi­ser­ni pig­men­ti ko­ži vra­ća­ju zdra­vi sjaj.Za­hva­lju­ju­ći ce­ra­mi­di­ma pše­ni­ce Po­udre E clat sp­rje­ča­va is­u­ši­vanje ko­že, vi­ta­min E šti­ti od pri­je­vre­me­nog sta­re­nja i ne­ga­tiv­nih vanj­skih utje­ca­ja, a bi­sa­bo­lol dje­lu­je umi­ru­ju­će i opu­šta­ju­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.