Umjet­nič­ka dje­la ko­ja mo­že­te Uvi­jek ima­ti sa so­bom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Tri­de­se­to­smo­go­diš­nja umjet­ni­ca iz Spli­ta, Ana Gji­vo­je, odras­la je uz mo­du - nje­zi­na obi­telj kre­ira­la je do­ma­ći mod­ni brend Šu­šti­na Style, a Ana je ti­je­kom proš­le go­di­ne osje­ti­la po­tre­bu za vlas­ti­tim autor­skim ra­dom. Na kra­ju nje nastala je pr­va BAG tor­bi­ca, po­s­lje­di­ca sli­ke ko­ju je Ana sa­ma na­cr­ta­la, is­prin­ta­la na cer ce­ra­di te ukra­si­la r ruč­kom od cri­jev va za za­li­je­va­nje. ““Shva­ti­la sam k ka­ko je BAG id ide­alan spoj mog is is­kus­tva i onog št što sam danas. O Omo­gu­ća­va mi da sli­kam, di­zaj­ni­ra ram, igram se, ali os os­ta­nem u kon­tak tak­tu s kup­cem ko kojeg poz­na­jem is i s mo­dom ko­ju vo vo­lim”, ot­kri­la nam je A Ana. Vi­še o nje­zi­nim BAG tor­bi­cam ca­ma po­tra­ži­te na Fac Facebook stra­ni­ci BAG BAGbyAnaGji­vo­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.